Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Skarżony
  • Symbol

I OZ 985/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-04

działalności gospodarczej postanawia oddalić zażalenie. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w [...], działający z upoważnienia Prezydenta [...], pismem z dnia 2 marca 2015 r...
. nr [...] odmówił uwzględnienia wniosku L.F. o przyznanie środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej., Pismem z dnia 9 marca 2015 r., zatytułowanym...

I SA/Rz 123/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-04-09

, o którym mowa w art. 84c ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010r. Nr 220, poz. 1147 ze zm.; w skrócie: ustawa o swobodzie...
działalności gospodarczej), w związku z wszczęciem kontroli podatkowej w dniu [...] grudnia 2011r., utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie., 2. W uzasadnieniu...

III SA/Po 510/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-10-12

do korespondencji podał: F. [...]., Zaskarżoną decyzję organ wysłał na powyższy adres, pod którym skarżący prowadzi działalność gospodarczą. Doręczono ją J. J. - żonie skarżącego...
działalności gospodarczej przez jego żonę ([...]). Zwrócił się m. in. o wezwanie urzędu pocztowego w T. o wskazanie danych doręczyciela pocztowego realizującego doręczenie...

IV SA/Wr 264/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-07-01

przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej postanawia: odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy...
działalności gospodarczej., Pismem z dnia 9 marca 2015 r., zatytułowanym 'odwołanie', Ł. F., za pośrednictwem Prezydenta W., zaskarżył w/w 'decyzję' do Samorządowego...

II GZ 305/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-09

., Nr [...] w przedmiocie cofnięcia koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu bronią i amunicją, materiałami wybuchowymi oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym...
., Nr [...] w przedmiocie cofnięcia koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu bronią i amunicją, materiałami wybuchowymi oraz wyrobami o przeznaczeniu...

III SA/Wa 3610/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-22

na nieprawidłowy adres, który nie jest jego adresem zamieszkania. Wyjaśnił, że nie prowadzi działalności gospodarczej pod adresem ul. [...], a w chwili wszczęcia...
. i wysłana za pośrednictwem poczty na adres Skarżącego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą F., tj. ul. [...]. Z adnotacji zawartych na zwrotnym potwierdzeniu...

I SA/Bk 386/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-11-09

listopada 2011 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi W. M.- prowadzącego działalność gospodarczą...
na prowadzenie przez skarżącego działalności gospodarczej musi odbywać się przy zaostrzonych regułach. Od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą wymaga...

II SA/Ke 1137/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-01-31

działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych, a w ostatnim czasie konieczna była jego osobista obecność przy wykonywaniu zleconych prac, co powodowało...
pełnomocnik skarżącej podniósł, że przyczyną uchybienia przez niego terminu było skumulowanie się obowiązków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej...

I SA/Po 60/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-04-23

z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej nie osiąga żadnego dochodu, a na koszty miesięcznego utrzymania rodziny wynoszące około [...] ,- zł (mieszkanie, media...
te odmówiły złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego finansowania kosztów utrzymania jego i jego rodziny. Stanowiący miejsce prowadzenia działalności gospodarczej lokal...

I SA/Po 62/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-04-23

z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej nie osiąga żadnego dochodu, a na koszty miesięcznego utrzymania rodziny wynoszące około 3.000,- zł (mieszkanie, media, RTV...
te odmówiły złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego finansowania kosztów utrzymania jego i jego rodziny. Stanowiący miejsce prowadzenia działalności gospodarczej lokal...
1   Następne >   +2   +5   +10   100