Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Planowanie przestrzenne X
  • Symbol

II OSK 2986/15 - Wyrok NSA z 2017-08-25

wprowadzenie w planie zakazu hodowli i chowu, uboju i przetwórstwa zwierząt futerkowych i tym samym niedozwolone ograniczenie swobody działalności gospodarczej...
inwestycji celu publicznego oraz sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy terenu, nie zaś wprowadzić zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej; art. 15 ust...

II SA/Wr 306/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-08-09

na prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług transportowych turystycznych, i nakazało A. C. (dalej także jako skarżący) przywrócenie poprzedniego sposobu...
działalności gospodarczej T. D. A. C., parkowania na tych działkach autobusów, jak również wykorzystania busów (do 3.5 t) więcej niż 2 kursy w ciągu doby, oraz naprawy posiadanego...

II SA/Lu 1232/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-03-13

nr [...] ) prowadzona jest przez Z. P. uciążliwa działalność gospodarcza, polegająca na ciężkim transporcie węgla, jego składowaniu, przesiewaniu, ważeniu i przeładowywaniu...
[...] nastąpiła z momentem rozpoczęcia działalności gospodarczej na terenie, na którym taka działalność nie była dopuszczalna w miejscowym planie zagospodarowania...

II SA/Kr 1482/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-01-09

znajdujących się w tej samej strefie oraz nieuzasadnione naruszenie zasady równości,, 3) art. 6 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. w związku z art...
uchwały rady gminy zawierającej plan miejscowy., Odnośnie do zarzutu naruszenia zasady swobody działalności gospodarczej wskazano, że skarżący od lat prowadzi działalność...

II SA/Lu 397/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-11-05

działalności gospodarczej (w brzmieniu obowiązującym w dniu podjęcia uchwały, tj. 21 kwietnia 2015 r.), dalej jako 'u.s.d.g.', powtórzonym w aktualnie obowiązującym art. 2 ustawy...
proporcjonalności i wolności działalności gospodarczej, bez podstawy prawnej dokonał enumeratywnego wyliczenia działalności gospodarczej, która może być wykonywana na działkach...

II SA/Łd 1125/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-03-29

na ograniczeniu swobody działalności gospodarczej poprzez ustanowienie zakazu wykonywania konkretnej działalności gospodarczej, niewydanego w zakresie i na podstawie ustaw;, 2...
gospodarowania odpadami. Skarżąca prowadzi działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i zgodnie z danymi...

II SA/Po 140/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-05-08

cywilnego i art. 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. nr 155, poz. 1095, z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 i art. 4 ust. 1...
przepisów art. 20, art. 22 i art. 64 Konstytucji RP, a także jej art. 2, jak również art. 140 Kodeksu cywilnego i art. 6 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej...

II SA/Po 693/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-10-03

: 'zakaz prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na odzysku i unieszkodliwianiu odpadów, w tym ich składowaniu, przeładunku oraz zbieraniu odpadów;' oraz pkt. 4...
jest również naruszeniem ich praw wynikających z Ustawy z dnia 02 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej: art. 6 ust. 1 art. 7 oraz art. 8 ust. 1 i art. 12. Obecnie...

II SA/Łd 263/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-06-19

podnieśli, że zapis § 13 pkt 3 zaskarżonego planu stanowi ograniczenie swobody działalności gospodarczej poprzez wprowadzenie zakazu podejmowania działalności określonego...
rodzaju na danym obszarze, w tym wypadku prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Powołując się na art. 94 Konstytucji...

II OSK 914/15 - Wyrok NSA z 2016-09-23

działek, w praktyce wyłącza możliwość kontynuacji działalności gospodarczej., W odpowiedzi na skargę Rada Miasta Krakowa wniosła o jej oddalenie w całości z powodu...
zawartych umowach. Również nie stanowi naruszenia interesu prawnego argumentacja skarżącego dotycząca ograniczenia prawa do prowadzenia działalności gospodarczej. Zaskarżony...
1   Następne >   +2   +5   +10   100