Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Straż graniczna X

II SA/Wa 230/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-03

niezdolnym do służby na zajmowanym stanowisku, z jednoczesnym orzeczeniem, iż przeciwskazana jest służba z dostępem do broni palnej. Orzeczono również zakaz przewożenia ludzi...
przez Centralną Komisję Lekarską, wymienione wyżej przeciwskazania do pełnienia służby przez skarżącego funkcjonariusza, w tym szczególnie brak dostępu do broni palnej...

II SA/Wa 641/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-21

publicznych mają prawo dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach, a ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane...
. Przy czym nie odbiera to władzy publicznej możliwości ustalenia szczegółowych warunków dostępu do konkretnej służby, ze względu na jej rodzaj i istotę., Przepis art. 31 ust. 1...

II SA/Wa 1952/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-03

publicznej. Jest ono aktem wiedzy organu, opartym na informacjach wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów bądź z innych danych znajdujących...
jest podyktowane ograniczeniem nieuzasadnionych żądań zaświadczeń i posługiwania się nimi. Zwłaszcza jeżeli wnioskodawca, jak w niniejszej sprawie, ma dostęp do informacji stanowiącej...

II SA/Wa 616/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-10

, podróżny został skierowany do II linii kontroli granicznej, gdzie pełniąca służbę SG K.K. kontynuowała realizację, przekazując informacje do Starszego Specjalisty...
dowodzi tego, że w/w specjalista Wydziału Ewidencji Zleceń KG SG przekazał tak istotne informacje funkcjonariuszowi [...] linii, niedostępne wówczas obwinionemu w momencie...

II SA/Wa 4028/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-25

Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej Kierownika Archiwum Straży Granicznej w S. o przesłanie danych, w oparciu o dokonaną kwerendę dokumentów...
z [...] sierpnia 2021 r. Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji [...] Oddziału Straży Granicznej w R. poinformował, że Archiwum Zakładowe nie dysponuje dokumentacją...

II SA/Wa 477/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-05

), a jedynie stwierdzenie, czy w danym pomieszczeniu występują otwory umożliwiające dostęp oświetlenia dziennego. Polska Norma PN-71/B-02380 jest dokumentem nieobowiązującym (wycofanym...
administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, a kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem...

II SA/Wa 1169/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-07

karą dyscyplinarną jedynie na podstawie informacji zasięgniętej przez osobę prowadzącą postępowanie bez dołączenia odpisu orzeczenia dyscyplinarnego, czym uniemożliwiono...
, ale też szczególnie zwalczanego przez formację, w której służy. Od funkcjonariuszy publicznych wymaga się bowiem zachowania w służbie szczególnej dyscypliny i daleko idącej...

II SA/Wa 542/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-02

i o tym fakcie w tym samym dniu poinformowała [...] Naczelnika Wydziału [...] KPP w [...] Z posiadanych przez świadka informacji wynika, że policjant nie wykonał...
, iż w dniu [...] grudnia 2013 r. od pracownika Zespołu Kadr i Szkolenia KPP w [...] otrzymał informację, że P. R. nie wykonał w wyznaczonym terminie badań profilaktycznych...

I OSK 1594/12 - Wyrok NSA z 2013-06-14

'zastrzeżone', nie zostało opublikowane w publikatorze oraz nie zostało udostępnione obrońcy obwinionego. Nie została mu również udzielona jakakolwiek informacja o istnieniu...
orzeczenia dyscyplinarnego w ten sposób, iż strona nie miała do niego w ogóle dostępu oraz nie mogła się do niego merytorycznie odnieść, a w konsekwencji ukształtować...