Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba Bezpieczeństwa X

I OSK 2039/17 - Wyrok NSA z 2019-06-04

skarżącego do dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach z innymi funkcjonariuszami ABW, Sąd nie bierze w ochronę godności skarżącego jak również nie równo...
demokratycznego państwa prawnego i prawo skarżącego do dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach z innymi funkcjonariuszami ABW, Sąd nie bierze w ochronę...

II SA/Wa 2732/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-25

poświadczenie bezpieczeństwa nr [...] w zakresie dostępu do informacji niejawnych o klauzulach 'ŚCIŚLE TAJNE', 'TAJNE' oraz 'POUFNE'., Decyzją nr [...] z dnia [...] grudnia...
2018 r. Pełnomocnik Ochrony ABW cofnął funkcjonariuszce poświadczenie bezpieczeństwa nr [...] w zakresie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli 'POUFNE'., Ponadto...

II SA/Wa 756/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-16

jest z dostępem do informacji niejawnych ze względu na charakter służby, tym niemniej do prawidłowego wykonywania zadań w tym zakresie wystarczające jest szkolenie przewidziane...
zaocznych podyplomowych studiów na kierunku ochrona informacji niejawnych na Uniwersytecie S. z uwagi na fakt, iż zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy o służbie wojskowej...

II SA/Wa 2490/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-19

. Dodatkowo powołał się na fakt wydania przez Pełnomocnika Ochrony ABW decyzji o cofnięciu wobec skarżącego poświadczeń bezpieczeństwa upoważniających do dostępu do informacji...
udostępnione stronie jawne materiały są nieprzydatne do merytorycznego zapoznania się ze stanem sprawy, a odmowa dostępu do niejawnej części akt stanowi rażące naruszenie...

II SA/Wa 34/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-11

to nie posiada żadnych informacji, które świadczyłyby o wykonywaniu przez wymienionego funkcjonariusza obowiązków służbowych w warunkach szczególnie zagrażających życiu...
, ponieważ jest tylko przejawem wiedzy, nie zaś woli organu administracji publicznej. Zdaniem organu, wydane zaświadczenie, ze swej istoty, ma potwierdzać istnienie określonych faktów lub stanu...

II SA/Wa 2753/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-24

z materiału dowodowego, wnioskodawca był [...] Wydziału [...] Służby Bezpieczeństwa i w związku z wykonywanymi zadaniami miał dostęp do informacji stanowiących tajemnicę...
- stanowiącym Informację o przebiegu służby nr [...], wnioskodawca pełnił służbę na rzecz totalitarnego państwa, o której mowa w art. 13b ustawy zaopatrzeniowej, od dnia [...] lipca...

II SA/Wa 230/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-01

, że wobec wymienionej wszczęto postępowanie w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych, jednakże brak jest informacji na temat sposobu zakończenia tegoż postępowania...
i nie miała na to wpływu. Poinformowała, że na ww. stanowisku była odpowiedzialna m.in. za sporządzanie wniosków personalnych pracowników, nie miała zaś dostępu...

II SA/Wa 2356/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-05

i życia. Skarżący podkreślił, że pełniąc służbę w Policji miał dostęp do informacji niejawnych, nigdy nie był karany dyscyplinarnie., Z. S. zarzucił ponadto naruszenie art...
przeciwko Narodowi Polskiemu z wnioskiem o sporządzenie informacji, o której mowa w art. 13a ust. 1 (ust. 4). Przepisów ust. 1 - 3 nie stosuje się, jeżeli osoba, o której mowa...

II SA/Wa 890/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-10

i jubileuszowymi za sumienną służbę i wyniki w pracy. Posiadał poświadczenia bezpieczeństwa, upoważniające do dostępu do informacji niejawnych, stanowiących tajemnicę państwową...
potwierdza pismo Szefa Agencji Bezpieczeństwa z [...] grudnia 2017r. do Dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Organizacji MSWiA, zawierające informacje dotyczące przebiegu służby...

II SA/Wa 1278/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-30

przeciwko Narodowi Polskiemu z [...] kwietnia 2017 r. stanowiącym informację o przebiegu służby, wnioskodawczyni pełniła służbę na rzecz totalitarnego państwa w okresie...
rzetelnie wykonywała zadania i obowiązki, o czym świadczy wielokrotne przyznanie jej zwiększonego dodatku służbowego., W aktach sprawy nie stwierdzono informacji...
1   Następne >   2