Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Aplikacje prawnicze X

VI SA/Wa 666/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-07-29

nieuczciwej konkurencji, prawa pocztowego, dostępie do informacji publicznej oraz prawa o szkolnictwie wyższym. Zakres przedmiotowy testu określa art. 331 ust. 3...
. ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, prawo pocztowe, ustawa o dostępie do informacji publicznej oraz Prawo o szkolnictwie wyższym, mieszczą się w tym zakresie. Ustawa...

VI SA/Wa 539/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-15

Ministerstwa Sprawiedliwości oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r...
. poz. 1429 oraz z 2020 r. poz. 695), zwanym dalej 'Biuletynem Informacji Publicznej', ustalony przez zespół do przygotowania pytań testowych i zatwierdzony przez Ministra...

VI SA/Wa 471/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-08-18

w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782 i 1662), ustalony przez zespół do przygotowania pytań testowych...
do przygotowania pytań testowych, podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa...

VI SA/Wa 546/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-25

na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 oraz z 2017 r. poz. 933), zwanym dalej 'Biuletynem Informacji Publicznej', ustalony przez zespół do przygotowania pytań testowych...

VI SA/Wa 181/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-08-21

, wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść:, A. uwagi do projektu planu,, B. zarzuty do projektu planu,, C. protesty do projektu planu'., Prawidłową odpowiedzią...
.), Przepis ten brzmi: 'Uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu...

VI SAB/Wa 36/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-14

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. D. na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o zapewnienie dostępu do rynku usług...
na wniosek z dnia 21 marca 2017 r. o przyznanie dostępu do usług transportowych. We wniosku tym skarżący wystąpił o udostępnienie pełnoprawnego, nieograniczonego dostępu...

VI SA/Wa 1184/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-20

o dostępie do informacji publicznej informacja publiczna może być udostępniona w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych. Takim jest w rozumieniu...
patentowego jest zawodem zaufania publicznego. Podstawy samorządu zawodowego takich zawodów stanowi art. 17 ust. 2 Konstytucji RP; w myśl tego przepisu samorząd zawodowy...

VI SA/Wa 784/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-28

wyższym, o dostępie do informacji publicznej, komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, zamówieniach publicznych, swobodzie działalności gospodarczej...
naruszenia art. 36 k.p.a., stwierdzić należy, iż skarżąca uzyskała informację, że postępowanie ulega przedłużeniu, co w gruncie rzeczy stanowi realizację zasad ogólnych...

II SA/Wa 241/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-18

dziennikach o zasięgu ogólnopolskim oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji...
przeprowadzenia postępowania w sprawie naboru na aplikację ogólną ma być realizacją, zapisanej w treści art. 60 Konstytucji RP, zasady równości dostępu do służby publicznej...

VI SA/Wa 207/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-29

Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.), ustalony przez zespół...
., Odnosząc się z kolei do informacji skarżącego, że w kolejnym dla siebie egzaminie wstępnym na aplikację uzyskał tożsamy wynik - bo 99 punktów, wyjaśnił, iż decyzja dotycząca...
1   Następne >   +2   +5   8