Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Akta stanu cywilnego X

III SA/Łd 591/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-08-13

równego dostępu do służby publicznej., Informacja upubliczniona w BIP jest następstwem prawidłowo sporządzonego protokołu, jest niejako jego 'odbiciem', powinna zawierać...
. Dlatego też omawiany artykuł, mimo że pozornie ogranicza dostęp do informacji publicznej do 'wymagań określonych w ogłoszeniu', w rzeczywistości poszerza zakres informacji...

IV SA/Wa 538/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-04

konkretnych ksiąg stanu cywilnego była trafna. Sąd wskazał, że prawodawca, regulując zasady dostępu do informacji gromadzonych w księgach stanu cywilnego...
ograniczono dostęp do informacji obejmujących także dane osobowe związane z urodzeniem (100 lat). Wynika to jednoznacznie z treści art. 28 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 51 ust. 1...

II OSK 1391/21 - Wyrok NSA z 2022-09-13

statystyki publicznej, bowiem jak zaznaczono ujawnienie tych informacji stanowiłoby naruszenie przez kierownika urzędu stanu cywilnego tajemnicy statystycznej. Skarga kasacyjna...
zaznaczono organy administracji publicznej odmówiły skarżącemu X udostępnienia informacji podania nazwy podmiotu wykonującego działalność lecznicą i nazwiska lekarza...

III SA/Łd 316/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-09-13

prawnym); prawo do dostępu do informacji gromadzonych przez władzę publiczną; wreszcie prawo sprostowania informacji nieprawdziwej, niepełnej lub zebranej niezgodnie...
informacji dotyczących jego osoby. Przepis ten jest ściśle powiązany z tymi ustępami art. 51 z ust. 2, zgodnie z którym władze publiczne mogą pozyskiwać, gromadzić...

III SA/Łd 46/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-03-21

kandydat. Wskazał, że lista kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne będzie ogłoszona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej., W wyznaczonym...
, iż dane adresowe są jednym z istotnych składników informacji ogłaszanej w Biuletynie Informacji Publicznej;, - art. 15 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych poprzez samo...

II SA/Gl 893/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-11-09

zawarte w karcie zgonu są przetwarzane dla potrzeb statystyki publicznej przez organ pierwszej instancji. Z uwagi na informacje zawarte w karcie zgonu i występujące...
ograniczenia w udostępnianiu informacji na niej zamieszczonych, ich udostępnianie musi podlegać ograniczeniom wynikającym z art. 10 ustawy o statystyce publicznej. W dalszej...

II OSK 2474/17 - Wyrok NSA z 2018-03-08

do udostępnienia ksiąg, co do których minęły okresy przechowywania. W takiej sytuacji każdemu i bez żadnych ograniczeń przysługuje prawo dostępu do materiałów archiwalnych z mocy...
alfabetycznych uznał za zasadną. Ustawodawca w szerokim zakresie ograniczył bowiem dostęp do materiałów archiwalnych, m.in. ze względu na ochronę dóbr osobistych...

II OSK 73/21 - Wyrok NSA z 2021-09-17

, że służby statystyki przetwarzają dane osobowe pochodzące m. in. z systemów informacji administracji publicznej i rejestrów urzędowych prowadzonych np. przez sądy okręgowe...
Śląskiego z dnia [...] listopada 2019 r., nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji o placówce medycznej sporządzającej kartę zgonu I. uchyla zaskarżony wyrok...

IV SA/Wa 868/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-07-13

trzeba wskazać., Prawodawca, regulując zasady dostępu do informacji gromadzonych w księgach stanu cywilnego (ich odpowiednikiem są obecnie tzw. akta zbiorowe rejestracji...
ograniczono dostęp do informacji obejmujących także dane osobowe związane z urodzeniem (100 lat). Wynika to jednoznacznie z treści art. 28 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 51 ust. 1...

II SA/Gl 468/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-09-04

z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2064), organ administracji stwierdził, że ustawodawca ograniczył dostęp do materiałów...
się we wskazanych przez niego księgach małżeństw., Udostępnienie całej księgi nie jest możliwe, gdyż brak podstaw do przyjęcia, że chodzi o dobro publiczne, czy dobro osób...
1   Następne >   +2   4