Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zamówienia publiczne X

II GSK 268/05 - Wyrok NSA z 2005-11-16

. Nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego w przedmiocie eksploatacji sieci telekomunikacyjnej 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od M. S. 'E...
Prezesa Urzędu Telekomunikacji i Poczty z dnia [...] maja 2004 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie odroczenia terminu zapewnienia realizacji...

V SA/Wa 879/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-09

'[...]' bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, co stanowi naruszenie art. 7 ust. 3 tej ustawy., Spółka pismem z [...] marca 2014 r. wniosła o zawieszenie postępowania...
. odmówił zawieszenia przedmiotowego postępowania administracyjnego., Przywołaną na wstępie decyzją z [...] października 2014 r. Prezes UZP nałożył na spółkę karę pieniężną...

V SA/Wa 882/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-09

publicznych, co stanowi naruszenie art. 7 ust. 3 tej ustawy., Spółka pismem z [...] marca 2014 r. wniosła o zawieszenie postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej...
., Spółka wniosła także o zawieszenie postępowania do czasu rozstrzygnięcia przez Naczelny Sąd Administracyjny skargi kasacyjnej w sprawie II GSK 2764/14 wniesionej...

II SA/Sz 625/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-10-11

, z ewentualnym zawieszeniem postępowania o ustalenie lokalizacji., Organy prowadzące postępowanie w niniejszej sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego...
, a także przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia., Skarżąca zarzuciła zaskarżonemu rozstrzygnięciu naruszenie art. 107 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego...

I SA/Bk 115/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-05-15

2018r. nie mają charakteru rozstrzygnięć stanowiących zagadnienie wstępne przedmiotowego postępowania, stąd też nie stanowią podstawy do zawieszenia postępowania., W dniu...
w wysokości nieprzekraczającej 1 054 491,96 zł, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa P. na lata 2014-2020., W wyniku przeprowadzonej weryfikacji postępowania...

II GSK 1879/13 - Postanowienie NSA z 2014-07-17

stycznia 2014 r., zawieszono postępowanie w niniejszej sprawie, uzasadnione było jego podjęcie (z urzędu), stosownie do art. 128 § 1 pkt 4 p.p.s.a., Opisaną powyżej...
, art. 104 § 1 i § 2 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267, dalej: k.p.a.) naruszenie zasady pogłębiania...

II GSK 1469/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-08

przeciwko wykonawcy o zapłatę należności (albo zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym) jest prejudykatem uzasadniającym zawieszenie postępowania o zapłatę...
udzielonych zamówień publicznych postanawia: 1. zamkniętą rozprawę otworzyć na nowo, 2. na podstawie art. 187 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu...

II GSK 2299/15 - Wyrok NSA z 2017-05-10

z wnioskiem o wydanie orzeczenia wstępnego przez TSUE w niniejszej sprawie, kantorka wniosła o zawieszenie niniejszego postępowania do czasu rozstrzygnięcia pytania prejudycjalnego...
, nieuwzględnienie wniosku skarżącej o zwrócenie się do TSUE z pytaniem prejudycjalnym oraz o oddalenie wniosku skarżącej o zawieszenie niniejszego postępowania., III, Naczelny Sąd...

III SA/Gl 892/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-12-18

administracyjnego. Do czasu rozparzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ulega zawieszeniu (art. 153 ust. 2 u.ś.o.z....
Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie...

II GSK 635/09 - Wyrok NSA z 2010-06-11

tysiące dwieście pięćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. wyrokiem z dnia 2 kwietnia 2009 r., sygn. akt V...
zwrot kosztów postępowania., Ze stanu faktycznego sprawy przyjętego przez Sąd I instancji wynika, że w dniu 24 września 2007 r. do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych...