Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego X
  • Skarżony
  • Symbol

I OSK 600/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-06

Ogólnoadministracyjnej wniosku Federacji Związków Zawodowych [...] o zawieszenie postępowania w sprawie ze skargi kasacyjnej Federacji Związków Zawodowych [...] od wyroku...
: odmówić zawieszenia postępowania sądowego. Decyzją z dnia [...] marca 2013 r., nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie stwierdziło nieważność decyzji Prezydenta...

IV SA/Po 63/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-03-29

Dz. U. z 2016 r., poz. 23, dalej: k.p.a.)., W dniu [...] listopada 2015 r. G. i A. S. złożyli wniosek o zawieszenie postępowania do czasu prawomocnego orzeczenia sądu...
k.p.a. odmówił zawieszenia postępowania., Organ wyjaśnił, że wnioskodawcy B. P. i T. P. są właścicielami przedmiotowej nieruchomości w [...] części, natomiast [...] i A. S...

IV SAB/Wa 327/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-11

uprawomocnienia się wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia [...] lutego 2013 r. sygn. akt [...], zasadne było zawieszenie postępowania nadzorczego w sprawie. Ponadto...
). Do terminów powyższych nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów...

II GSK 1536/15 - Postanowienie NSA z 2016-10-12

. (dalej: 'skarżący') zakończonego wyrokiem z dnia 15 lutego 2011 r. sygn. akt II GSK 1101/10 oddalającym skargę kasacyjną skarżącego. Powodem zawieszenia postępowania...
. W tym stanie sprawy organ wniósł o zawieszenie postępowania sądowego do czasu zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie. W odpowiedzi na wezwanie Sądu A. K...

II GSK 1537/15 - Postanowienie NSA z 2016-10-12

. (dalej: 'skarżący') zakończonego wyrokiem z dnia 15 lutego 2011 r. sygn. akt II GSK 1104/10 oddalającym skargę kasacyjną skarżącego. Powodem zawieszenia postępowania...
. W tym stanie sprawy organ wniósł o zawieszenie postępowania sądowego do czasu zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie. W odpowiedzi na wezwanie Sądu A. K...

I SA/Rz 329/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-08-01

z dnia [...] marca 2017 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania wznowieniowego oddala skargę. I SA/Rz 329/17, Uzasadnienie, Zaskarżonym postanowieniem z dnia...
zawieszenia z urzędu postępowania w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego decyzją ostateczną Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] maja 2016r. skierowaną...

II FSK 1198/17 - Wyrok NSA z 2018-05-17

zostało postępowanie administracyjne, a później dopiero wniesiona skarga. W ocenie Sądu I instancji, w takim przypadku postępowanie sądowe ulega zawieszeniu z urzędu...
poprzez nie zawieszenie postępowania sądowego przez Sąd orzekający pomimo wiedzy o postępowaniu sądowoadministracyjnym mającym na celu kontrolę w sprawie stwierdzenia...

II FSK 1442/17 - Wyrok NSA z 2018-05-17

, a później dopiero wniesiona skarga. W ocenie Sądu I instancji, w takim przypadku postępowanie sądowe ulega zawieszeniu z urzędu, z czego wynika, że w opisanym przypadku...
pkt 6 p.p.s.a., co spowodowało mające istotny wpływ na wynik sprawy naruszenie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a. poprzez nie zawieszenie postępowania sądowego przez Sąd...

II FSK 1886/07 - Wyrok NSA z 2009-05-13

w W., postanowieniem z dnia 24 lutego 2006 r. WSA w Warszawie uchylił swe postanowienie w przedmiocie zawieszenia postępowania sądowego., Postanowieniem z dnia 25 sierpnia...
postanowienie z dnia 16 grudnia 2005 r. w przedmiocie zawieszenia postępowania., Postanowieniem z dnia 1 września 2006 r. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie organu...

II SA/Wr 490/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-02-11

niejawnym sprawy ze skargi M. i Z. K. na postanowienie Wojewody z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania postanawia: podjąć postępowanie w sprawie. M...
postanowienie Starosty z dnia [...] r. o zawieszeniu postępowania w sprawie zmiany treści decyzji z dnia [...] r. znak:[...], którą Naczelnik Miasta Z. udzielił M. K...
1   Następne >   +2   +5   +10   48