Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Reforma rolna X

I SA/Wa 519/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-19

się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zawieszenie postępowania zażaleniowego, w związku z planowanym wystąpieniem do sądu powszechnego o ustalenie, iż na dzień 1 września 1939 r...
na zawieszenie postępowania liczy się od dnia wydania postanowienia o zawieszeniu nie zaś od jego doręczenia stronie postępowania w sytuacji, gdy w postępowaniu administracyjnym...

IV SAB/Wa 78/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-04-23

podejmowane były kolejne czynności w celu jej zakończenia, uzasadniające przedłużenie terminu załatwienia sprawy, a także zawieszenie postępowania. W toku postępowania Minister...
wniosku o ustanowienie kuratora dla nieznanych z miejsca pobytu, jak również zawieszenie postępowania administracyjnego postanowieniem z [...] grudnia 2010 r. Skarżący...

IV SA/Wa 2691/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-26

[...] października 2019 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego 1. uchyla zaskarżone postanowienie; 2. zasądza od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi...
uzasadniająca zawieszenie postępowania, a wynik postępowania zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego w postaci rozpoznania skargi kasacyjnej od wyroku WSA...

I OSK 2660/19 - Wyrok NSA z 2020-07-14

i Rozwoju Wsi z dnia [...] grudnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania 1) oddala skargi kasacyjne, 2) zasądza od Skarbu Państwa - [...], Miasta...
. oraz postanowienie Wojewody Wielkopolskiego z [...] września 2017 r. w przedmiocie zawieszenia postępowania., Powyższy wyrok wydany został w następujących okolicznościach...

IV SA/Wa 2042/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-26

[...] lipca 2019 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego oddala skargę. Postanowieniem z [...] lipca 2019r. [...] Minister Rolnictwa i Rozwoju...
zawiesza postępowanie, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Podstawą zawieszenia...

II SA/Sz 858/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-12-15

[...], a A. J. złożył skargę kasacyjną do NSA w Warszawie, sprawa w toku., W ocenie Kolegium, nie ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania nadzwyczajnego w sprawie...
lub sąd., W myśl art. 97 § 2 k.p.a., gdy ustąpią przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, o których mowa w § 1 pkt 1-4, organ administracji publicznej podejmie...

IV SA/Wa 1781/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-17

strony powoływać się na postanowienie o zawieszeniu postępowania z 2015 r., które temu podmiotowi nie zostało nigdy doręczone. Gmina nie wie zatem, jaka jest jej sytuacja...
jest zawieszone ostatecznym postanowieniem z [...] czerwca 2015 r. Z kolei 'w czasie zawieszenia postępowania organ administracji publicznej może podejmować czynności niezbędne...

I OSK 2466/16 - Postanowienie NSA z 2019-06-25

[...], zachodzą przesłanki do obligatoryjnego zawieszenia postępowania sądowego do czasu ustalenia jego następców prawnych., W tym stanie rzeczy Naczelny Sąd Administracyjny...
postanawia: zawiesić postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 23 maja, 2016 r. sygn. akt I SA/Wa 1385/15...

I SA/Wa 780/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-27

i Rozwoju Wsi z [...] lutego 2020 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania oddala skargę Decyzją z [...] stycznia 2017 r. nr [...] Wojewoda [...] stwierdził...
się wyłącznie do oceny legalności zawieszenia postępowania i nie obejmuje oceny w kwestii merytorycznego rozstrzygnięcia. Zapadło ono na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 kpa...

IV SAB/Wa 1/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-04-23

przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy...
dla dokonania określonych czynności, okresy zawieszenia postępowania, okresy trwania mediacji oraz okresy opóźnień spowodowane z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu...
1   Następne >   3