Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Publiczny obrót papierami wartościowymi X

II GSK 48/10 - Wyrok NSA z 2011-01-20

2008 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie zatwierdzenia aneksu do prospektu emisyjnego 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od S. C. S.A....
z dnia [...] października 2008 r., nr [...], w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie zatwierdzenia aneksu do prospektu emisyjnego., I, Z uzasadnienia wyroku wynika...

VI SA/Wa 1921/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-25

1 pkt 5 kpa., Odnosząc się do złożonego 6 czerwca 2016 r. wniosku o zawieszenie postępowania z uwagi na toczące się postępowanie cywilne pomiędzy stroną...
a [...] o zapłatę, Komisja uznała, że skoro wszczęcie niniejszego postępowania administracyjnego nastąpiło z urzędu, to stronie nie przysługuje prawo złożenia wniosku o zawieszenie...

VI SA/Wa 247/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-24

administracyjnego nie znają instytucji zawieszenia postępowania na czas uzupełnienia braków formalnych. Ponadto przepisy ustawy o działalności ubezpieczeniowej nie znają...
zawiadomienia od dnia złożenia zawiadomienia, a jedynie jest zawieszony w okresie uzupełniania braków zawiadomienia. Organ wskazał, iż przepisy kodeksu postępowania...

GSK 30/04 - Wyrok NSA z 2004-06-01

w Warszawie; 2) zasądza od Komisji Papierów Wartościowych i Giełd na rzecz S.N.F.I. S.A. w W. 3.700 (trzy tysiące siedemset) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania...
ustawy. Ponadto nałożona kara nie łączyła się z winą skarżącej, w postępowaniu administracyjnym Komisja nie oceniała posiadanych przez stronę opinii prawnych...

GSK 31/04 - Wyrok NSA z 2004-03-30

z siedzibą w W. 1.240 (jeden tysiąc dwieście czterdzieści) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. Decyzją z 28 maja 2002 r. nr [...], wydaną m.in. na podstawie art. 85 ust...
, w postępowaniu administracyjnym Komisja nie oceniała posiadanych przez stronę opinii prawnych i nie wyjaśniła okoliczności istnienia porozumienia z 23 maja 2001 r. dotyczącego...

II GSK 526/08 - Wyrok NSA z 2008-12-18

instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.), powinien być wykazany przez wskazanie istnienia normy postępowania, wchodzącej w zakres powyższych zasad...
kosztów postępowania kasacyjnego. Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 14 grudnia 2007 r. sygn. akt VI SA/Wa 1667/07, wydanym w sprawie ze skargi Domu...

II GSK 492/09 - Wyrok NSA z 2009-09-30

praworządności wyrażonej w art. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm., powoływanej dalej...
, w sytuacji gdy nie towarzyszyło temu zastosowanie przez organ sankcji skreślenia maklera lub doradcy z listy albo zawieszenia uprawnienia do wykonywania zawodu (art. 130 ust. 1...

VI SA/Wa 1412/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-14

[...] maja 2006 r., [...] czerwca 2006 r., oraz [...] kwietnia 2006 r. transakcji na akcjach spółek A. S.A. i S. S.A. Powyższym rozstrzygnięciem umorzono także postępowanie...
i rozliczeniem transakcji nakazują zawieszenie procedur, a nawet anulowanie transakcji giełdowych. Mechanizm transakcji giełdowych i jego wirtualny charakter, nie oznacza...

VI SA/Wa 1754/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-18

; 3. zasądza od Komisji Nadzoru Finansowego na rzecz skarżącego R. K. kwotę 440 (czterysta czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania. Zaskarżoną decyzją...
w dniach [... ] maja 2006 r., [...] czerwca 2006 r. i [...] kwietnia 2006 r. transakcji na akcjach spółek A. S.A. i S. S.A., - umorzenia postępowania administracyjnego...

VI SA/Wa 298/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-11

., W uzasadnieniu decyzji Komisja wskazała, że postanowieniem z dnia [...] czerwca 2013 r. wszczęto z urzędu postępowanie administracyjne w przedmiocie nałożenia na podstawie art. 96...
przepisu art. 96 ust. 1 ustawy o ofercie poprzez brak pełnego zbadania i uwzględnienia sytuacji finansowej Spółki;, d) naruszenia przepisów postępowania, tj. art. 77 § 1 kpa...
1   Następne >   2