Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od czynności cywilnoprawnych X

I SA/Gl 364/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-12-27

się do wniosku strony o zawieszenie postępowania organ drugiej instancji wskazał, że nie było ku temu podstaw skoro znajdujące się w aktach sprawy orzeczenie sądu wskazuje...
postępowania poprzez jego zawieszenie do czasu rozstrzygnięcia sprawy w sądzie cywilnym. Organ odwoławczy podkreślił, że w toku postępowania przed tym sądem strony mogą podnieść...

I SA/Gl 365/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-12-27

się do wniosku strony o zawieszenie postępowania organ drugiej instancji wskazał, że nie było ku temu podstaw skoro znajdujące się w aktach sprawy orzeczenie sądu wskazuje...
jego zawieszenie do czasu rozstrzygnięcia sprawy w sądzie cywilnym. Organ odwoławczy podkreślił, że w toku postępowania przed tym sądem strony mogą podnieść...

II FSK 225/12 - Wyrok NSA z 2013-12-16

z art. 3 ust. 1 pkt 4 p.c.c. (postanowienie z dnia 6 września 2010 r., sygn. akt III SA/Wa 563/10) wniósł o zawieszenie postępowania do czasu rozstrzygnięcia Trybunału...
Konstytucyjnego., Postanowieniem z dnia 19 lipca 2011 r. Wojewódzki Sąd oddalił wniosek skarżącego w przedmiocie zawieszenia postępowania., W piśmie z dnia 15 września 2011...

I SA/Kr 369/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-04-20

. Zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego w oparciu o powyższy przepis następuje z urzędu, lecz jego celowość została pozostawiona ocenie Sądu (vide postanowienia...
pkt 1 p.p.s.a. nie wymieniono wprost Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jednakże zdaniem sądu, nie przesądza to o braku możliwości zawieszenia postępowania...

I SA/Kr 2151/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-03-23

Konstytucyjnym. Zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego w oparciu o powyższy przepis następuje z urzędu, lecz jego celowość została pozostawiona ocenie Sądu (vide...
§ 1 pkt 1 p.p.s.a. nie wymieniono wprost Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jednakże zdaniem sądu, nie przesądza to o braku możliwości zawieszenia postępowania...

II FSK 1371/10 - Postanowienie NSA z 2012-03-06

na okoliczność, że przyczyna zawieszenia postępowania ustała, gdyż Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał rozstrzygnięcie w kwestii zakreślonej w pytaniu prejudycjalnym...
postępowanie. Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem wydanym na rozprawie w dniu 19 stycznia 2012 r. zawiesił postępowanie w sprawie ze skargi kasacyjnej J[...] S.A....

II FSK 1246/10 - Postanowienie NSA z 2012-03-06

, że przyczyna zawieszenia postępowania ustała, gdyż Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał rozstrzygnięcie w kwestii zakreślonej w pytaniu prejudycjalnym, należało...
postępowanie. Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem wydanym na rozprawie w dniu 4 stycznia 2012 r. zawiesił postępowanie w sprawie ze skargi kasacyjnej G[...] S.A. M...

II FSK 1393/10 - Postanowienie NSA z 2012-03-06

na okoliczność, że przyczyna zawieszenia postępowania ustała, gdyż Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał rozstrzygnięcie w kwestii zakreślonej w pytaniu prejudycjalnym...
postępowanie. Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem wydanym na rozprawie w dniu 4 stycznia 2012 r. zawiesił postępowanie w sprawie ze skargi kasacyjnej I[...] Sp...

I SA/Gl 203/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-09-05

2011 r. pełnomocnik Dyrektora Izby Skarbowej w K. wniósł o zawieszenie postępowania sądowego w niniejszej sprawie do czasu rozstrzygnięcia przez ETS pytania...
się do wniosku o zawieszenie postępowania., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył co następuje:, Postanowieniem z dnia 26 maja 2010 r. (sygn. akt II FSK 2130/08) Naczelny...

I SA/Gl 204/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-09-05

. pełnomocnik Dyrektora Izby Skarbowej w K. wniósł o zawieszenie postępowania sądowego w niniejszej sprawie do czasu rozstrzygnięcia przez ETS pytania prejudycjalnego...
o zawieszenie postępowania., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył co następuje:, Postanowieniem z dnia 26 maja 2010 r. (sygn. akt II FSK 2130/08) Naczelny Sąd...
1   Następne >   +2   +5   +10   48