Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Egzekucyjne postępowanie X
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Łd 783/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-03-03

. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego 1. oddala skargę; 2...
[...] Nr [...] o odmowie zawieszenia postępowania egzekucyjnego, utrzymał w mocy zaskarżone rozstrzygnięcie., Z akt sprawy wynika, że Naczelnik [...] Urzędu Skarbowego Ł. - B. prowadzi...

III SA/Łd 323/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-06-04

ze skargi M. M. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę...
[...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego, na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 w zw. z art. 144 k.p.a. oraz art. 56 § 1 i 4 ustawy z dnia...

I SA/Bd 29/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-03-28

Dyrektora Izby Skarbowej w B. (obecnie: Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B.) z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego...
wierzyciela postępowaniem egzekucyjnym. Jednocześnie do czasu wyjaśnienia sprawy przez Prokuraturę wniósł o dalsze zawieszenie prowadzonego postępowania egzekucyjnego...

VIII SA/Wa 966/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-05-12

Administracji Skarbowej w W. z [...] sierpnia 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę. Postanowieniem z 26 sierpnia...
zawieszenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułów wykonawczych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 29 sierpnia 2011 r. o numerach...

II FSK 94/19 - Wyrok NSA z 2020-09-09

Administracji Skarbowej w Gdańsku z dnia 9 marca 2018 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania egzekucyjnego 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości i przekazuje...
zawieszenia postępowania egzekucyjnego, uchylił zaskarżone postanowienie oraz postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w G. z dnia 29 listopada 2017 r...

III SA/Łd 820/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-11-03

ze skargi A spółki z o.o. w Ł. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania...
odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Ł.-B. z dnia (...), nr (...) w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania...

II SA/Bd 825/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-12-03

[...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru [...] w B. z dnia [...] lipca 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę. Decyzją...
w celu przymuszenia oraz jej zasadności, a także wniosła o wstrzymanie, zawieszenie postępowania egzekucyjnego z uwagi na równolegle toczące się postępowania prokuratorsko...

II SA/Wr 530/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-11-04

. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia 30 maja 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego dotyczącego obowiązku...
. - zwanej dalej u.p.e.a), utrzymał w mocy postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w O. z dnia 4 kwietnia 2014 r. o odmowie zawieszenia postępowania egzekucyjnego...

I SA/Gd 1120/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-01-18

Administracji Skarbowej z dnia 30 czerwca 2021 r., nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę. 1. Zaskarżonym postanowieniem z dnia...
pierwszej instancji') z dnia [...] 2021 r. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego, utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie., 2. Rozstrzygnięcie zapadło...

III SA/Łd 494/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-11-24

roku sprawy ze skargi A.S. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę...
zażalenia A. S., utrzymał w mocy postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego [...] z dnia [...] o odmowie zawieszenia postępowania egzekucyjnego., W uzasadnieniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100