Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Środki unijne X

III SA/Łd 719/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-11-15

[...] nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie o wymeldowanie 1. oddala skargę; 2. przyznaje adwokatowi M. K. prowadzącemu Kancelarię Adwokacką w Ł...
. Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.), Wojewoda Ł. utrzymał w mocy postanowienie Prezydenta Miasta Ł. z dnia [...] r. nr [...] o odmowie zawieszenia postępowania...

I SA/Rz 96/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-12-01

trzech lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane., Podkreślono...
terminie od dnia jego zawieszenia nakłada na organ obowiązek uznania za wycofane żądanie wszczęcia postępowania odwoławczego., Stwierdził, że wnioskami wszczynającymi...

V SA/Wa 1841/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-17

sprawy z dnia 4 lipca 2017 r. w związku z postanowieniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia [...] czerwca 2017 r. o odmowie zawieszenia postępowania administracyjnego...
postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm. dalej: 'kpa') wniósł do Ministra Rozwoju i Finansów o zawieszenie prowadzonego przez niego wszczętego...

III SA/Łd 867/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-03-05

z urzędu postępowania w sprawie przyznania A Sp. z o.o. płatności ONW na rok 2017, wskazując, że postępowanie podlega zawieszeniu do czasu zakończenia śledztwa prowadzonego...
z urzędu lub na żądanie strony po zakończeniu ww. śledztwa'. Jako podstawę prawną dla zawieszenie postępowania z urzędu Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Ł. podał art. 97 §...

III SA/Łd 868/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-03-05

finansowego tj. o czyn z art. 297 § 1 kk i inne., W dniu 21 maja 2018 r. Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Ł. wydał postanowienie o zawieszeniu z urzędu postępowania...
[...]. Organ wskazał, że 'podejmie postępowanie z urzędu lub na żądanie strony po zakończeniu ww. śledztwa'. Jako podstawę prawną dla zawieszenie postępowania z urzędu...

III SA/Łd 671/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-01-11

i 149. W tym samym dniu złożył jednocześnie wniosek o zawieszenie postępowania z uwagi na toczące się postępowanie w sprawie działu spadku. Z. W. wyraziła zgodę...
na zawieszenie postępowania., W dniu 17 listopada 2009 roku Kierownik Biura Powiatowego w S. postanowieniem nr [...] zawiesił postępowanie w sprawie przyznania płatności z tytułu...

III SA/Łd 940/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-02-25

w przedmiecie zawieszenia z urzędu postępowania w przedmiocie przyznania Z. W. płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego rok 2018 r., wskazując, że postępowanie podlega...
prawną dla zawieszenia postępowania z urzędu Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Ł. podał art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., W dniu 7 marca 2019 r. pełnomocnik Z. W. złożył...

V SA/Wa 925/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-17

w W. na postanowienie Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego ARIMR w W. z dnia [...] grudnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego 1. uchyla...
zł (trzysta pięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. Pismem z 9 października 2014 r. T. Spółka jawna wniosła o zawieszenia postępowania...

V SA/Wa 2452/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-20

Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia [...] sierpnia 2012r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania odwoławczego; oddala skargę...
Rolnictwa w W. z dnia [...] sierpnia nr [...] utrzymujące w mocy postanowienie Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR w [...] nr [...] o odmowie zawieszenia postępowania...

VIII SA/Wa 792/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-16

niedopuszczalność zażalenia wniesionego przez A. K. (dalej: skarżący, strona) na postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania administracyjnego., Postanowienie zostało...
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (k-209 akt adm.) o zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o odmowie przyznania wsparcia, do czasu prawomocnego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100