Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego X
  • Symbol

VI SA/Wa 184/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-21

o jego rozstrzygnięcie. Wyrok TSUE wydany w trybie art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) nie może być traktowany jako zagadnienie wstępne, gdyż nie stanowił...
[...] kwietnia 2013r. nie pojawiło się zagadnienie wstępne, które skutkowałoby obowiązkiem zawieszenia postępowania i stosownie do obowiązujących przepisów prawa...

I SA/Rz 329/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-08-01

od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez sąd., W uzasadnieniu skargi skarżący podniósł, że w sprawie nie wystąpiły przesłanki do obligatoryjnego zawieszenia postępowania...
podatkowego. Zdaniem skarżącego, prawomocny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (dalej: NSA) w ogóle nie rozstrzyga kwestii zagadnienia wstępnego i nic nie stoi...

IV SA/Wr 191/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-10-13

się 'wznowienia postępowania gdyż dowody okazały się fałszywe, zagadnienie wstępne nie zostało rozstrzygnięte przez sąd, a popełnione przestępstwo jest oczywiste i wznowienie...
, jakie zagadnienie wstępne nie zostało rozstrzygnięte oraz jakie w sprawie (sprawach) zostało popełnione przestępstwo;, 4) kiedy i w jakich okolicznościach dowiedział...

VII SA/Wa 1991/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-22

postępowania w trybie nadzwyczajnym, bowiem zakończenie postępowania przed sądem stanowi zagadnienie wstępne o którym mowa w art. 97 § 1 pkt 4 Kpa, a wobec tego należało z urzędu...
do uznania, iż w sprawie mamy do czynienia z zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., Pełnomocnik skarżącej podniósł, iż wskazany przepis ma zastosowanie...

III SA/Gl 1252/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-03-09

nastąpić we wszczętym (i następnie zawieszonym) postępowaniu nadzwyczajnym - jest zagadnieniem wstępnym, o którym mowa w art. 201 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej...
. W przekonaniu Skarżącego orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego ma bowiem charakter zagadnienia wstępnego, o którym mowa w art. 201 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej...

I SA/Bd 315/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-08-20

ją poprzedzającą. W ocenie Sądu w niniejszej sprawie wystąpiło zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 201 § 1 O.p., z uwagi na toczące się postępowanie...
wystąpienia w przedmiotowej sprawie przesłanki określonej w art. 240 § 1 pkt 11 O.p. Jednocześnie organ podkreślił, że wydając decyzję uwzględnił zagadnienie wstępne...

II OSK 1533/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-18

należy, że przez zagadnienie wstępne należy rozumieć sytuacje, w których wydanie orzeczenia merytorycznego w sprawie będącej przedmiotem postępowania przed właściwym organem...
z 20.5.2011 r., VII SA/Wa 437/11, cbosa)., Jak wynika z argumentacji skarżącego, takim zagadnieniem wstępnym miałoby być postępowanie rozgraniczeniowe., Naczelny Sąd...

IV SA/Wr 8/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-06-24

Pracy .... oraz, że dowody okazały się fałszywe, zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte przez sąd'., Z. R. opisał swoją sytuację życiową i prawną, wskazał również na brak...
Ośrodek nie był w stanie stwierdzić : jakie nowe okoliczności lub dowody powołuje strona, które dowody były fałszywe, jakie zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte...

IV SA/Wr 7/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-06-24

uzyskania wymaganego prawem stanowiska Powiatowego Urzędu Pracy .... oraz, że dowody okazały się fałszywe, zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte przez sąd'., Z. R. opisał...
były fałszywe, jakie zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte przez sąd, kiedy i w jakich okolicznościach strona dowiedziała się o istniejących podstawach do wznowienia...

IV SA/Wr 9/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-06-24

wydane zostały bez uprzedniego uzyskania wymaganego prawem stanowiska Powiatowego Urzędu Pracy .... oraz , że dowody okazały się fałszywe, zagadnienie wstępne zostało...
powołuje strona, które dowody były fałszywe, jakie zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięta przez sąd, kiedy i w jakich okolicznościach strona dowiedziała...
1   Następne >   +2   +5   +10   14