Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ulgi podatkowe X

III FSK 167/22 - Wyrok NSA z 2022-05-31

się przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie nie ma charakteru zagadnienia wstępnego, podczas gdy jest to zagadnienie wstępne w myśl art. 201 § 1 pkt 2 o.p....
postępowania toczącego się przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie nie ma charakteru zagadnienia wstępnego, podczas gdy jest to zagadnienie wstępne w myśl art. 201...

III SA/Wa 1295/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-09

przedawnienia zaległości podatkowych, wskazane zagadnieniem stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu przepisu art. 201 § 1 pkt 2 O.p., Zdaniem Sądu stanowisko...
to jest nieprawidłowe., Z zagadnieniem wstępnym mamy do czynienia jedynie wówczas, gdy rozstrzygnięcie sprawy uwarunkowane jest uprzednim rozstrzygnięciem kwestii prawnej (zob. wyrok...

I SA/Ol 197/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-07-03

restrukturyzacyjnego dotyczącego tej zaległości, w istocie podniosła zarzut, iż w niniejszej sprawie wystąpiło zagadnienie wstępne, od którego rozstrzygnięcia zależało...
, A. Martysz, A. Matan, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Tom I, LEX 2007, wyd. II)., Należy przyjąć, że zagadnieniem wstępnym w rozumieniu tego przepisu...

II FSK 1029/18 - Wyrok NSA z 2020-03-04

, jest zagadnieniem wstępnym w odniesieniu do kwestii rozstrzygnięcia w sprawie umorzenia tychże zaległości. Zatem, uprzednie ostateczne rozstrzygnięcie w tej sprawie...
zaległości podatkowych, jest zagadnieniem wstępnym w odniesieniu do kwestii rozstrzygnięcia w sprawie umorzenia tychże zaległości., W uzasadnieniu skargi kasacyjnej organ...

III SA/Gl 269/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-10-11

lub przed Trybunałem Konstytucyjnym., Przepis ten reguluje podstawę fakultatywnego zawieszenia postępowania, o czym decydują względy celowościowe. Zagadnienie wstępne musi mieć...
zagadnienia wstępnego jest to, czy zaskarżona decyzja nie zostanie uchylona w wyniku przeprowadzenia postępowania wznowieniowego i nie zostanie wydana nowa decyzja rozstrzygająca...

I SA/Lu 336/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-12-21

. Postępowanie prowadzone w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji i jego końcowy wynik nie może być traktowane jako zagadnienie wstępne, od którego rozstrzygnięcia uzależnione...
restrukturyzacyjnej i przekazującej sprawę do ponownego rozpoznania nie jest zagadnieniem wstępnym, od którego rozstrzygnięcia uzależnione jest rozpatrzenie sprawy...

I SA/Gd 1460/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-12-29

z odsetkami za zwłokę, przedłużenie terminu do sprecyzowania, uzupełnienia uzasadnienia wniosku i przedstawienia dowodów do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego...
. Wniosek uargumentowano istnieniem w sprawie zagadnienia wstępnego dotyczącego wysokości i wymagalności zobowiązania podatkowego, którego dotyczy wniosek o udzielenie ulgi...

I SA/Ol 439/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-10-18

rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego w innej sprawie, a co za tym idzie przedwczesne wydanie decyzji ostatecznej, bez uwzględnienia, że pozostająca w ścisłym związku...
podatkowe w przedmiocie podatku od towarów i usług za październik 2015 r. nie stanowi 'zagadnienia wstępnego', o którym mowa w art. 201 Ordynacji podatkowej, w sprawie...

I SA/Ol 438/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-10-18

do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego w innej sprawie, a co za tym idzie przedwczesne wydanie decyzji ostatecznej, bez uwzględnienia, że pozostająca w ścisłym...
podatkowych, że toczące się postępowanie podatkowe w przedmiocie podatku od towarów i usług za październik 2015 r. nie stanowi 'zagadnienia wstępnego', o którym mowa w art. 201...

I SA/Bd 50/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-06-30

postępowania kontrolnego w dniu 28 marca 2000 r. i przeprowadzeniu rutynowych, wstępnych czynności okazało się, że rok podatkowy i obrachunkowy, w szwedzkiej Spółce trwał...
jest uzależnione od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Tym samym cytowany powyżej przepis nie mógł znaleźć zastosowania w przedmiotowej...
1   Następne >   +2   4