Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona środowiska X

II SA/Po 69/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-07-16

, że w nauce prawa administracyjnego przez 'zagadnienie wstępne' rozumie się zagadnienie materialnoprawne o charakterze otwartym i samodzielnym, które wyłoniło się w toku...
), iż zagadnienie wstępne, zwane też kwestią wstępną lub prejudycjalną, dotyczy sytuacji, kiedy rozstrzygnięcie merytoryczne sprawy będącej przedmiotem postępowania uzależnione...

II SA/Bd 252/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-01-08

a rozpatrzeniem sprawy i wydaniem decyzji., Zawiesić można tylko toczące się postępowanie, a tym samym zagadnienie wstępne może powstać tylko w toku postępowania. Mówiąc...
zagadnienie wstępne wymaga 'rozstrzygnięcia'., Ze względu na swoją rolę 'innym organem' w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. nie jest organ udzielający pomocy prawnej...

IV SA/Wa 1452/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-04

Dyrektora Ochrony Środowiska w [...] nie jest zagadnieniem wstępnym, a tym samym nie zachodzi podstawa do zawieszenia postępowania na podstawie art. 97 § 4 k.p.a., II.8....
, przepis art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. wymaga istnienia między rozstrzygnięciem sprawy, a zagadnieniem wstępnym związku bezpośredniego, rozumianego jako uzależnienie...

II SA/Łd 513/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-09-20

zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd, zaś poprzez pojęcie 'zagadnienie wstępne' należy rozumieć kwestie prawne, które albo ujawniły się w toku postępowania...
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., nr 199, poz. 1227 ze zm.) w niniejszej sprawie decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest zagadnieniem wstępnym., Dalej...

IV SA/Wa 1571/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-29

nie toczy się żadne postępowanie, które mogłoby być uznane za zagadnienie wstępne w stosunku do sprawy administracyjnej o wymierzenie kary pieniężnej za prowadzenie odzysku...
lub sąd, 3) zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte., W omawianej sprawie skarżący wnosił o zawieszenie postępowania ze względu na to, że w jego ocenie...

II SA/Sz 166/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-05-12

,, 3) zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte., W literaturze przedmiotu, jak i orzecznictwie sądowoadministracyjnym ugruntowane jest stanowisko...
, że 'przez zagadnienie wstępne' rozumienie się zagadnienie prawne o charakterze materialnym, które wyłoniło się w toku postępowania w sprawie administracyjnej...

II SA/Ke 47/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-04-20

321/15 stanowi zagadnienie wstępne względem rozpatrzenia wniosku 'E.' M. Sp. j. o wydanie pozwolenia zintegrowanego. Przytaczając brzmienie art. 97 § 1 pkt 4 kpa...
administracyjnej a zagadnieniem wstępnym. Dopiero wówczas określone zagadnienie ma charakter prejudycjalny w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a. W przypadku braku takiego związku...

II SA/Sz 586/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-03-08

,, 3/ zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte, należało postępowanie zawiesić do chwili rozstrzygnięcia prawy przez WSA w [...]., J.M. złożył wniosek...
zagadnienie wstępne dla rozstrzygnięcia sprawy ważności decyzji Wójta Gminy [...] z dnia [...] r. w sprawie wydania zezwolenia na wycinkę drzew na działce [...] obręb...

II SA/Lu 78/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-04-04

, że za zagadnienie wstępne, którego wystąpienie obliguje organy do zawieszenia postępowania należy uznać kwestię prawną, jaka wyłoniła się w toku postępowania administracyjnego...
wynika, że w przypadku gdy w postępowaniu administracyjnym powstaje zagadnienie wstępne, organ administracji ma obowiązek zawieszenia postępowania. Zawieszenie postępowania...

II SA/Kr 427/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-06-15

, że postępowanie rozgraniczeniowe stanowi zagadnienie wstępne dla toczącego się postępowania w przedmiocie zatwierdzenia planu podziału nieruchomości, podczas gdy istotą...
- sprawą administracyjną jest wydanie decyzji o zatwierdzeniu podziału nieruchomości, zaś jako zagadnienie wstępne skarżone organy uznały wynik toczącego się postępowania...
1   Następne >   +2   +5   +10   48