Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Spółdzielnie X

II SA/Wr 1013/96 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1997-04-10

/Dz.U. nr 89 poz. 415/, Prezydent Miasta W. ustalił dla Spółdzielni Mieszkaniowej w W. warunki zabudowy i zagospodarowania terenu obejmującego działki Nr 37/3, Nr 37/6...
robotniczego, który jednocześnie podlegać będzie przebudowie na cele mieszkalne., Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu doręczona została stronom...

IV SA/Wa 541/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-01

Prezydenta [...] z dnia [...] czerwca 2016 r., nr [...] o odmowie uchylenia decyzji Prezydenta [...] z [...] kwietnia 2015 r. nr [...] o warunkach zabudowy., Wojewódzki Sąd...

II OSK 363/05 - Wyrok NSA z 2005-12-29

. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia 8 stycznia 2003 r. (...) w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu - oddala skargę...
września 2002 r. o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla zamierzonej przez Polską Telefonię Komórkową C. Spółka z o.o. w W. budowę stacji telefonii komórkowej GSM...

IV SA 2995/01 - Wyrok NSA z 2003-05-09

rozstrzyga organ samorządowy. W tej sprawie przesądziła o tym decyzja Prezydenta Miasta P. (...) z 22 czerwca 1998 r. o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu...
inwestycji z planem zagospodarowania przestrzennego narusza prawo, gdyż organ nie stosuje ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu., W niniejszej...

IV SA 1643/97 - Wyrok NSA z 1998-04-02

(...) ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu inwestycji budowlanej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego. W uzasadnieniu postanowienia...
planowanej inwestycji, zaś jej członkowie nie mogą być uznani za strony postępowania w sprawie dotyczącej ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla tejże...

II SA/Gd 1348/97 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1998-02-17

., której członkami są wszyscy skarżący., Spółdzielnia ta od rozpoczęcia procesu inwestycyjnego na sąsiedniej nieruchomości była stroną postępowania zarówno o ustalenie warunków...
na warunkach lokatorskich lub własnościowych. Osoba uzyskująca własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu może dysponować i rozporządzać w łącznie tym prawem na zasadach...

IV SA 2241/98 - Wyrok NSA z 2000-12-20

przestrzennego m.st. W. oraz ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z dnia 6 sierpnia 1997 r. (...)., Odwołanie od tej decyzji wniósł Komitet...
w skardze podnosili zarzuty, iż realizacja planowanego obiektu budowlanego spowoduje konkretne naruszenie ich warunków korzystania z lokalu mieszkalnego, które chronione...

SA/Sz 1628/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2001-01-25

wymagania ustalone w art. 32 ust. 4 - Prawo budowlane składając projekt budowlany z kompletem dokumentów i uzgodnień w terminie ważności decyzji o warunkach zabudowy wykazał...
16 m. Spełnione zostały więc warunki określone w par. 13 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie...

IV SA 2294/97 - Wyrok NSA z 2000-02-10

szczególne uprawnienia do udziału w postępowaniu administracyjnym dotyczącym ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz udzielania pozwoleń na budowę...
oraz nie udowodniono, że wszystkie inne warunki określone w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki są zachowane. Organ pierwszej instancji...

IV SA 53-55/02 - Wyrok NSA z 2003-08-07

z decyzją (...) z dnia 31 grudnia 1996 r. o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydaną przez Prezydenta m.st. W., Burmistrz Gminy W. C. decyzją (...) z dnia 5 lutego...
1   Następne >   3