Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Szkolnictwo wyższe X

II SA/Wa 1656/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-27

2020 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przyznania stypendium dla wybitnych młodych naukowców 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią...
., nr [...] utrzymującą w mocy decyzję własną o umorzeniu postępowania w sprawie przyznania stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców., W dniu [...] maja 2019 r...

III SA/Kr 673/21 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2022-03-24

2021 r. w przedmiocie umorzenia postępowania 1. umarza postępowanie sądowoadministracyjne; 2. zarządza zwrot z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na rzecz...
Rektora Uniwersytetu w przedmiocie umorzenia postępowania. Wniósł również o zwrot uiszczonego wpisu na konto, z którego opłata została przelana., Wojewódzki Sąd...

I GSK 1266/19 - Wyrok NSA z 2019-09-10

. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odmowy przyznania środków finansowych na realizację projektu oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd...
punkty., Skarżący wniósł o ponowne rozpatrzenie sprawy. Decyzją z dnia [...] kwietnia 2016 r. MNiSW uchylił ww. decyzję z dnia [...] marca 2015 r. i umorzył postępowanie...

II SA/Po 676/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-09-21

o s t a n a w i a 1. umorzyć postępowanie, 2. zasądzić od organu na rzecz skarżącej kwotę [...](słownie: [...]) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. /-/ I. Paluszyńska...
wniósł o umorzenie postępowania i wskazał, że w dniu [...] lipca 2018 r. została wydana decyzja nr [...] uchylająca w całości decyzję własną organu z dnia [...] maja 2018 r...

III SA/Łd 305/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-06-15

wyższym ( tekst jedn. z 2012 r., poz. 572, ze zm.) umorzył postępowanie odwoławcze., W uzasadnieniu decyzji organ odwoławczy wyjaśnił, że P.T. pismem z dnia 7 grudnia 2015 r...
się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości lub w części., P.T. wniósł...

I OSK 2795/15 - Postanowienie NSA z 2016-03-08

z dnia [...] czerwca 2014 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich postanawia: umorzyć postępowanie...
, a cofnięcie to jest wiążące. Cofnięcie skargi prowadzi do umorzenia postępowania, o ile nie zachodzą przypadki, wskazane w art. 60 powodujące niedopuszczalność cofnięcia skargi...

II SA/Wa 208/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-05-12

. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia [...] czerwca 2020 r...
. nr [...] o umorzeniu w całości, na podstawie art. 105 § 1 k.p.a., postępowania w sprawie przyznania E. G. (dalej: 'strona', 'skarżący') stypendium ministra dla wybitnych...

II SA/Op 80/22 - Postanowienie WSA w Opolu z 2022-05-17

Stypendialnej Uniwersytetu [...]. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania stypendium postanawia 1) umorzyć postępowanie, 2) zasądzić od Odwoławczej Komisji...
., pełnomocnik strony skarżącej, wnosząc przy tym o umorzenie postępowania oraz zasadzenie kosztów sądowych oraz kosztów zastępstwa procesowego., Pełnomocnik organu na rozprawie...

IV SAB/Gl 124/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-02-08

. w przedmiocie informacji publicznej postanawia: 1) umorzyć postępowanie sądowe; 2) zasądzić od Rektora A w Ż. na rzecz skarżącego kwotę [...] zł (słownie: [...] złotych...
., Pismem z dnia 17 stycznia 2013 r. skarżący poinformował Sąd, iż Rektor A w Ż. udzielił żądanej informacji i z tego powodu domaga się umorzenia postępowania oraz zwrotu...

I OSK 1094/09 - Wyrok NSA z 2010-01-08

. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Krakowie...
Odwoławczego w Krakowie z dnia [...] stycznia 2008 r., nr [...] , w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odmowy wypłaty stypendiów., Wyrok wydany został w następujących...
1   Następne >   +2   +5   +10   47