Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Straż graniczna X

I OSK 1032/14 - Wyrok NSA z 2015-12-02

Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia [...] marca 2013 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd...
z dnia 14 marca 2013 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie dodatku za bezpośrednią obsługę statków powietrznych, uchylił zaskarżoną decyzję...

I OSK 1043/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-04

wypłaty ekwiwalentu za pełnienie służby w godzinach nadliczbowych postanawia: umorzyć postępowanie sądowe ze skargi kasacyjnej. I OSK 1043/05, UZASADNIENIE, Postanowieniem...
na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2005 r. i wniósł o umorzenie postępowania, wskazując, iż postanowieniem z dnia 12 lipca...

II SA/Wa 293/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-24

Granicznej z dnia [...] stycznia 2010 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania dyscyplinarnego 1. uchyla zaskarżone postanowienie oraz postanowienie Dyrektora Zarządu...
jako skarżący) na postanowienie Dyrektora [...] Komendy Głównej Straży Granicznej nr [...] z dnia 14 grudnia 2009 r. o umorzeniu postępowania dyscyplinarnego, utrzymał...

II SA/Wa 131/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-08-29

występku z art. 273 Kk (użycie dokumentu poświadczającego nieprawdę) i postępowanie karne wobec niego zostało warunkowo umorzone na okres próby jednego...
postępowanie na okres próby roku., Orzecie o warunkowym umorzeniu postępowania nie ma charekteru skazującego i nie pociąga za sobą prawnych skutków skazania, jednak oznacza...

II SA/Wa 1043/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-25

organ w konkluzji stwierdził, iż umorzenie postępowania karnego na podstawie jednej z przesłanek zawartych w art. 17 k.p.k. jest decyzją procesową podjętą na podstawie...
zupełnie innej, prawnej podstawy umorzenia takiego postępowania jaką jest treść art. 322 k.p.k. Nie można zatem w żadnym przypadku utożsamiać tych dwóch form i uznać...

I OSK 1360/16 - Wyrok NSA z 2018-05-30

[...] Oddziału Straży Granicznej nr [...] z dnia [...] grudnia 2014 r. o umorzeniu postępowania w sprawie przydziału skarżącemu lokalu mieszkalnego nr [...] w miejscowości...
dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz norm zaludnienia lokali mieszkalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 99, poz. 898 z późn. zm.), umorzył postępowanie administracyjne, wszczęte...

III OSK 1477/21 - Wyrok NSA z 2022-11-23

specjalisty Zespołu Postępowań [...] Placówki SG w M. Następnie decyzją z [...] lipca 2016 r., nr [...] w oparciu o art.105 § 1 k.p.a. organ umorzył postępowanie...
k.p.a. Dalej wyjaśnił, że generalnie decyzje o umorzeniu postępowania nie kształtują sytuacji res iudicata. W niniejszej sprawie powodem umorzenia postępowania decyzją...

II SA/Wa 1353/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-24

Granicznej z dnia [...] lipca 2008 r. Nr [...] w przedmiocie równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego postanawia umorzyć postępowanie W dniu 26 sierpnia 2008...
postanowienie o umorzeniu postępowania w sytuacji, gdy skarżący skutecznie cofnął skargę; w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw...

IV SA/Gl 569/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-03-08

przy [...] Oddziale Straży Granicznej w R. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie funkcjonariuszy Straży Granicznej postanawia: umorzyć postępowanie. Pismem z dnia 4 kwietnia 2011 r...
pkt 1 P.p.s.a. Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy skarżący skutecznie cofnął skargę., W rozpoznawanej sprawie Sąd nie dopatrzył się podstaw...

I OSK 771/20 - Wyrok NSA z 2020-12-16

[...] lutego 2019 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania dyscyplinarnego oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyrokiem z 20 listopada 2019...
., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania dyscyplinarnego., Powyższy wyrok został wydany w następującym stanie faktycznym sprawy., Dyrektor Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej...
1   Następne >   +2   +5   +10   15