Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi X
  • Skarżony
  • Symbol

I OSK 1275/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-19

. na uchwałę Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia [...] października 2013 r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania habilitacyjnego postanawia: oddalić skargę...
Gdańskiego z dnia [...] października 2013 r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania habilitacyjnego., W uzasadnieniu Sąd wskazał, że R. M. złożył oświadczenie...

I SA/Bd 999/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-10-15

sprawy ze skargi B. D. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego postanawia: 1...
. odrzucić skargę 2. oddalić wniosek o przyznanie prawa pomocy W dniu [...] J. D. oraz B. D. złożyli w Urzędzie Skarbowym w N. Nad N. wniosek o umorzenie postępowania...

I SA/Kr 1207/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-10-30

umorzenia postępowania kontrolnego w zakresie podatku od towarów i usług za styczeń, lipiec, sierpień, wrzesień,, październik i listopad 2008 r., I. uchyla zaskarżoną...
, poz. 749 ze zm. dalej- O.p.), po rozpoznaniu odwołania od decyzji Dyrektora Kontroli Skarbowej z 13 lutego 2014r. znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania...

I SA/Go 487/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-06-30

Celnej na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego postanawia odrzucić skargę. I SA/Go 487/10...
. nr [...], uchylające w całości postanowienie Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] listopada 2009 r. nr [...] i orzekające o umorzeniu postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec M.P....

I SA/Ke 289/20 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2020-10-27

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi L.C. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 16 lipca 2020 r. nr (...) w sprawie umorzenia postępowania w sprawie...
o zwolnienie z opłacenia należności z tytułu składek za okres kwiecień 2020 roku postanawia: umorzyć postępowanie. L.C. złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach...

I SA/Kr 760/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-08-03

(tekst jedn. Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz.60 ze zm. dalej-O.p.) umorzono postępowanie odwoławcze wszczęte złożonymi przez 'A' Sp. z o.o. Oddział w Polsce odwołaniami...
jest częścią., Dyrektor Izby Skarbowej stwierdził natomiast, że postępowanie odwoławcze w niniejszych sprawach wymaga umorzenia, albowiem zaistniała negatywna przesłanka...

II SA/Bk 117/22 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2022-03-01

a w i a: 1. umorzyć postępowanie sądowe w sprawie; 2. zasądzić od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. na rzecz skarżącego J. B. kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu...
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B. wniosło o umorzenie postępowania argumentując, że w dniu [...] lutego 2022r. SKO w B. wydało postanowienie nr [...] o: uwzględnieniu...

II SA/Op 289/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-12-14

niejawnym sprawy ze skargi S. T. na decyzję Wojewody Opolskiego z dnia [...], nr [...] w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego postanawia: 1. umorzyć postępowanie...
pierwszej instancji., W takim stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Postępowanie winno podlegać umorzeniu., Zgodnie z brzmieniem art. 54 §...

II SAB/Op 4/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-09-22

Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie cofnięcia pozwolenia na broń postanawia: odrzucić skargę. W dniu 14 listopada 2008 r...
., działając na podstawie art. 105 § 1 K.p.a., skarżący skierował do Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji wniosek o umorzenie postępowania wszczętego z urzędu w sprawie...

II SA/Go 523/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-09-18

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.C., E.M. i P.R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania...
roku, nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego, wnosząc o jej uchylenie i przekazanie sprawy temu Kolegium w celu wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania...
1   Następne >   +2   +5   +10   100