Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kara administracyjna X
  • Symbol

II SA/Łd 265/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-05-17

z urzędu nieważności decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za usunięcie bez zezwolenia drzew - oddala skargę. LS Zaskarżoną decyzją z dnia...
, stwierdziło nieważność decyzji Wójta Gminy S. z dnia [...] r. znak [...] o umorzeniu postępowania w sprawie wymierzenia A Sp. z o.o. administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie...

II SA/Łd 264/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-05-17

z urzędu nieważności decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za usunięcie bez zezwolenia drzew - oddala skargę. LS Zaskarżoną decyzją z dnia...
, stwierdziło nieważność decyzji Wójta Gminy S. z dnia [...] znak [...] o umorzeniu postępowania w sprawie wymierzenia A Sp. z o.o., administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie...

II SA/Łd 266/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-05-17

z urzędu nieważności decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za usunięcie bez zezwolenia drzew - oddala skargę. LS Zaskarżoną decyzją z dnia...
, stwierdziło nieważność decyzji Wójta Gminy S. z dnia [...] znak [...] o umorzeniu postępowania w sprawie wymierzenia A Sp. z o.o. administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie...

II GSK 1477/18 - Wyrok NSA z 2022-02-23

(..) nr (...) w przedmiocie naruszenia zakazu zaprzestania prowadzenia niezgodnej z przepisami reklamy apteki, umorzenia postępowania oraz nałożenia kary pieniężnej oddala skargę...
. umorzył postępowanie odwoławcze w całości jako bezprzedmiotowe, a postanowieniem z (...) r. utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie o kontynuowaniu czynności...

II GSK 1962/15 - Wyrok NSA z 2017-05-18

. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów o rybołówstwie oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny...
. nr [...] o umorzeniu postępowania w sprawie wymierzenia kary za naruszenie przepisów o rybołówstwie., Z uzasadnienia wyroku wynika, że Sąd pierwszej instancji za podstawę...

II GSK 1546/15 - Wyrok NSA z 2016-02-10

. oraz uchylenie wyroku WSA w W. z dnia 29 października 2010 r. o umorzenie postępowania i zasądzenie kosztów postępowania., W uzasadnieniu podniósł...
: [...],[...]) uchylił swoje decyzje z dnia [...] czerwca 2010 r. nr [...], nr [...] i nr [...] oraz poprzedzające je decyzje organu I instancji i umorzył postępowanie., Ponadto...

II GSK 1545/15 - Wyrok NSA z 2016-02-10

2010 r. o umorzenie postępowania i zasądzenie kosztów postępowania., W uzasadnieniu podniósł, że po przeprowadzeniu wznowionego na wniosek skarżących postępowania...
. nr [...] oraz nr [...] oraz poprzedzające je decyzje organu I instancji i umorzył postępowanie., Ponadto decyzjami z [...] lipca 2015 r. (znak: [...],[...],[...]) Minister Rolnictwa...

II GSK 3374/16 - Wyrok NSA z 2017-04-20

poza kasynem gry, w pkt 2 umorzył w stosunku do Z. P. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą [...] postępowanie prowadzone w przedmiocie kary pieniężnej...
do nałożenia na niego kary pieniężnej na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 u.g.h., Podstawą umorzenia postępowania w stosunku do Z. P. było nieustalenie jakoby urządzał on gry...

II SA/Kr 623/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-08-22

Weterynarii w K. z dnia 6 marca 2017 r. nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej postanawia: I. umorzyć postępowanie sądowe; II. zasądza od [...] Wojewódzkiego Lekarza...
w niniejszej sprawie decyzję własną oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji oraz umorzył postępowanie w sprawie nałożenia na J. M. kary pieniężnej...

II GSK 2682/21 - Postanowienie NSA z 2022-02-01

: umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Wyrokiem z 11 marca 2021 r., sygn. akt VIII SA/Wa 857/20, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...
z art. 161 § 1 pkt 2 p.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw...
1   Następne >   +2   +5   +10   100