Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kara administracyjna X
  • Symbol

II SA/Łd 265/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-05-17

z urzędu nieważności decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za usunięcie bez zezwolenia drzew - oddala skargę. LS Zaskarżoną decyzją z dnia...
, stwierdziło nieważność decyzji Wójta Gminy S. z dnia [...] r. znak [...] o umorzeniu postępowania w sprawie wymierzenia A Sp. z o.o. administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie...

II SA/Łd 264/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-05-17

z urzędu nieważności decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za usunięcie bez zezwolenia drzew - oddala skargę. LS Zaskarżoną decyzją z dnia...
, stwierdziło nieważność decyzji Wójta Gminy S. z dnia [...] znak [...] o umorzeniu postępowania w sprawie wymierzenia A Sp. z o.o., administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie...

II SA/Łd 266/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-05-17

z urzędu nieważności decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za usunięcie bez zezwolenia drzew - oddala skargę. LS Zaskarżoną decyzją z dnia...
, stwierdziło nieważność decyzji Wójta Gminy S. z dnia [...] znak [...] o umorzeniu postępowania w sprawie wymierzenia A Sp. z o.o. administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie...

II SA/Po 536/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2023-01-27

odwołanie od decyzji organu I instancji, wnosząc o jej uchylenie oraz umorzenie postępowania z uwagi na jego bezprzedmiotowość. Zaskarżonej decyzji zarzucono naruszenie...
gospodarczej, co skutkować powinno umorzeniem postępowania. Po drugie, należałoby ze względu na przesłankę wyłączającą odpowiedzialność za usunięcie drzew i krzewów...

II GSK 1477/18 - Wyrok NSA z 2022-02-23

(..) nr (...) w przedmiocie naruszenia zakazu zaprzestania prowadzenia niezgodnej z przepisami reklamy apteki, umorzenia postępowania oraz nałożenia kary pieniężnej oddala skargę...
. umorzył postępowanie odwoławcze w całości jako bezprzedmiotowe, a postanowieniem z (...) r. utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie o kontynuowaniu czynności...

II SA/Po 678/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2023-01-25

w dniu 25 stycznia 2023 r. sprawy ze skargi I. J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 9 sierpnia 2022 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania...
czerwca 2022 roku (nr [...]), na podstawie art. 105 § 1 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego w związku z art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody, umorzył...

II GSK 1962/15 - Wyrok NSA z 2017-05-18

. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów o rybołówstwie oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny...
. nr [...] o umorzeniu postępowania w sprawie wymierzenia kary za naruszenie przepisów o rybołówstwie., Z uzasadnienia wyroku wynika, że Sąd pierwszej instancji za podstawę...

II SA/Po 736/23 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2024-03-14

jak w uzasadnieniu decyzji i w tym zakresie umorzyło postępowanie w przedmiocie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej, a w punkcie 2 decyzji utrzymało w mocy decyzję organu...
o jej uchylenie oraz umorzenie postępowania z uwagi na jego bezprzedmiotowość. Zaskarżonej decyzji zarzucił naruszenie: art. 6 K.p.a., art. 7 K.p.a., art. 77 § 1 K.p.a., art. 80...

II GSK 1546/15 - Wyrok NSA z 2016-02-10

. oraz uchylenie wyroku WSA w W. z dnia 29 października 2010 r. o umorzenie postępowania i zasądzenie kosztów postępowania., W uzasadnieniu podniósł...
: [...],[...]) uchylił swoje decyzje z dnia [...] czerwca 2010 r. nr [...], nr [...] i nr [...] oraz poprzedzające je decyzje organu I instancji i umorzył postępowanie., Ponadto...

II GSK 1545/15 - Wyrok NSA z 2016-02-10

2010 r. o umorzenie postępowania i zasądzenie kosztów postępowania., W uzasadnieniu podniósł, że po przeprowadzeniu wznowionego na wniosek skarżących postępowania...
. nr [...] oraz nr [...] oraz poprzedzające je decyzje organu I instancji i umorzył postępowanie., Ponadto decyzjami z [...] lipca 2015 r. (znak: [...],[...],[...]) Minister Rolnictwa...
1   Następne >   +2   +5   +10   100