Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dopuszczenie do udziału w postępowaniu X
  • Symbol

II OZ 738/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-06

. znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego postanawia: oddalić zażalenie. Postanowieniem z 12 kwietnia 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...
od decyzji Wojewody [...] z [...] lipca 2015 r. udzielającej [...] S.A. w [...] pozwolenia na przebudowę linii kolejowej, umorzył postępowanie odwoławcze. Organ stwierdził...

II SA/Rz 1119/20 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2020-11-24

[...] sierpnia 2020 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego - postanawia - odmówić dopuszczenia K. Ż. do udziału w postępowaniu w charakterze...
uczestnika postępowania. Przedmiotem skarg Gminy [...] i Z.B. jest decyzja Wojewody z dnia [...] sierpnia 2020 r. nr [...] którą umorzono postępowanie odwoławcze. Decyzja...

IV SA/Po 315/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-07-13

Odwoławczego w Poznaniu z dnia [...] lutego 2016 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Samorządowego...
Odwoławcze w Poznaniu decyzją z dnia [...].02.2016r. nr [...] umorzyło postępowanie odwoławcze., W uzasadnieniu decyzji podano, że [...] w piśmie z dnia [...].01.2016 r...

II SAB/Wr 1320/21 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2022-07-05

. na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę Dolnośląskiego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę postanawia: umorzyć...
o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe., W sprawie Sąd odrzucił skargę skarżącego z uwagi na nieuzupełnienie w terminie...

II SA/Sz 283/19 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-04-30

. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego postanawia: odrzucić wniosek. Decyzją z dnia [...] r...
., w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie samowolnej zmiany sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na budynek usług hotelarskich (wynajem...

II GSK 1971/21 - Postanowienie NSA z 2022-09-28

postanawia umorzyć postępowanie w sprawie wniosku Z. A. o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w charakterze uczestnika. Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny...
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 329; dalej zwanej 'ppsa') sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie stało...

II GSK 665/21 - Wyrok NSA z 2021-09-28

: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie zezwolenia na wprowadzenie istotnych zmian eksploatacyjnych i technicznych cech lotniska 1. oddala skargę...
Gminy Zabierzów na decyzję Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego (dalej: Prezes ULC) z [...] stycznia 2020 r. w przedmiocie umorzenia postępowania., Sąd pierwszej instancji...

II SA/Sz 1397/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-01-04

sprawy ze skargi B. Spółki z o.o. z siedzibą w [...] na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania...
w Szczecinie ze skargą na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...]r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie środowiskowych...

IV SA/Po 638/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-01-24

. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie odmowy udostępnienia akt sprawy postanawia odmówić dopuszczenia Stowarzyszenia [...] do udziału w sprawie Pismem...
. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie odmowy udostępnienia akt sprawy., Stowarzyszenie [...] pismem z dnia 17 stycznia 2017 r. wniosło...

II GSK 3613/17 - Postanowienie NSA z 2019-12-03

[...] października 2016 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie nakazu zaprzestania prowadzenia niezgodnej z przepisami reklamy apteki i nałożenia kary pieniężnej...
/Wa 2710/16 oddalił skargę [B.] sp. z o.o. w B. na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego z [...] października 2016 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania...
1   Następne >   +2   +5   7