Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia X

IV SA/Wa 1873/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-03

Środowiska z dnia [...] maja 2016 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania oddala skargę Decyzją z [...] maja 2016r. Nr [...] Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska...
Nr [...] - stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na przedsięwzięcia pn.: ,,Modernizacja linii kolejowej [...] i umorzył postępowanie I instancji...

II OSK 139/13 - Wyrok NSA z 2014-06-18

. L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] 2012 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania 1. oddala skargę kasacyjną; 2. odstępuje...
. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania 1. uchylił zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] 2012 r. nr [...]; 2...

III OSK 1764/21 - Wyrok NSA z 2023-01-17

. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 11 kwietnia 2018 r. nr DOOŚ-DŚI.4210.23.2017.AB.18 w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego oddala...
w G. (skarżąca) na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 11 kwietnia 2018 r. nr DOOŚ-DŚI.4210.23.2017.AB.18 w przedmiocie umorzenia postępowania...

II SA/Lu 432/19 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2019-11-26

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie. W dniu 31 lipca 2019 r...
w sprawie umorzenia postępowania z odwołania Stowarzyszenia [...] dla Ł.' od decyzji Burmistrza Miasta Ł. z dnia [...] r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny...

III OSK 1976/21 - Wyrok NSA z 2022-11-22

, w rezultacie czego nie doszło do merytorycznego zakończenia tej sprawy, zaś umorzenie postępowania nieważnościowego miało wyłącznie formalny (procesowy) charakter, stąd...
przyczyny', o której mowa w art 61 a § 1 k.p.a., jest zdaniem Sądu chybiona;, • wcześniejsze umorzenie postępowania zakończonego decyzją nie dotyczyło interesu prawnego...

II OSK 1806/14 - Wyrok NSA z 2016-03-18

z siedzibą w L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia [...] października 2013 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego 1...
. Sp. z o.o. z siedzibą w L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia [...] października 2013 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania...

II OSK 140/13 - Wyrok NSA z 2014-06-18

. L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] 2012 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...
w Łodzi w sprawie ze skargi J. L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] 2012 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie...

II SA/Łd 466/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-07-27

ze skargi E. C., E. C., G. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie...
z czym postępowanie odwoławcze wszczęte odwołaniem wniesionym przez osoby nieuprawnione podlega umorzeniu., Na decyzję ostateczną skargę do Wojewódzkiego Sadu...

VIII SA/Wa 586/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-10

. znak [...] odmawiającą wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - orzekło o uchyleniu zaskarżonej decyzji w całości i umorzyło postępowanie przed organem...
. odwołania, o uchyleniu zaskarżonej decyzji i umorzeniu postępowania przed organem I instancji, podniosło następującą argumentację:, Przede wszystkim wskazało, że wnioskiem...

II SA/Lu 505/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-07-26

odwołania od decyzji Wójta Gminy z dnia [...], znak: [...] określającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia postanawia umorzyć postępowanie. K...
do sądu pismo, w którym organ wniósł o umorzenie postępowania z uwagi na uwzględnienie skargi w całości w trybie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo...
1   Następne >   +2   +5   +10   20