Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Reforma rolna X

I SA/Wa 473/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-08-10

. znak: GZ.gn.624.26.2018, stwierdził że zostało umorzone z mocy prawa zawieszone postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Gminy w [...] z 5...
2021, poz. 1491), dalej 'ustawa zmieniająca'. Na podstawie art. 2 ust. 1 tej ustawy, do postępowań administracyjnych w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...

I SA/Wa 424/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-08-10

stwierdzenia nieważności orzeczenia Ministra Rolnictwa z 15 kwietnia 1961 r., Nr UR.U 1/1907/60., Stan sprawy przedstawiał się w sposób następujący., Minister Rolnictwa...
stwierdzenia nieważności decyzji lub postanowienia, wszczęte po upływie trzydziestu lat od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji lub postanowienia i niezakończone przed dniem...

I SA/Wa 515/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-12-22

r. umorzył w całości postępowanie o stwierdzenie nieważności decyzji Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych Nr.UR/2.1.2/118 z 25 listopada 1948 r. oraz poprzedzającej...
. (spadkobierczyni po jednym z byłych właścicieli przejętej nieruchomości - dalej jako skarżąca), zwróciła się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o stwierdzenie nieważności ww...

II SA/Sz 1149/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-02-24

[...] sierpnia 2021 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności aktu nadania oddala skargę. Decyzją z dnia [...] sierpnia 2021 r., nr [...], Samorządowe Kolegium...
deski papa, połowa od strony wschodniej w W. , gm. D. pow. S.', utrzymało w mocy swoją decyzję nr [...] z dnia [...] stycznia 2021 r., Sprawa stwierdzenia nieważności...

I OSK 1920/20 - Wyrok NSA z 2021-01-19

. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 18 lutego 2020 r. sygn. akt IV SA/Wa 2609/19 Wojewódzki Sąd...
Administracyjny w Warszawie oddalił skargę W. M. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] sierpnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności...

I SA/Wa 3096/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-07-19

decyzję Wojewody [...] z [...] stycznia 2020 r., znak [...] o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji z [...] marca 1980 r. znak [...] Naczelnika Gminy w P. o przejęciu...
wskazano, że postępowania administracyjne w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji lub postanowienia wszczęte po upływie 30 lat od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji...

II SA/Op 192/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-11-28

Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 18 marca 2019 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności aktu nadania oddala skargę...
września 1947 r., nr [...], został wydany z naruszeniem prawa oraz umorzył postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności ww. aktu nadania., Z przedłożonych Sądowi akt...

I SA/Wa 1469/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-12

Przedsiębiorczości i Technologii z dnia [...] maja 2018 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Ministra...
Ministra Rozwoju i Finansów z [...] kwietnia 2017 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji., W uzasadnieniu decyzji Minister Przedsiębiorczości i Technologii...

I SA/Wa 2602/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2023-02-02

stwierdzenia nieważności decyzji (...) wszczęte po upływie trzydziestu lat od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji (...) i niezakończone przed dniem wejścia w życie tej ustawy...
wynika, że do postępowań administracyjnych w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy ostateczną decyzją...

I SA/Wa 1199/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-20

2017 r. nr [...], umarzającą w całości postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności dokumentu nadania ziemi., Zaskarżona decyzja została wydana w oparciu...
obszarze [...]ha , obejmujących działkę nr [...]o obszarze [...] ha i nr [...] o obszarze [...] ha., Z wnioskiem o stwierdzenie nieważności dokumentu nadania ziemi wystąpił...
1   Następne >   +2   +5   +10   21