Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłaty administracyjne X
  • Symbol

I SA/Wr 104/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-11-23

A z siedzibą we W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji określającej wysokość...
we W. i poprzedzającą ja decyzję tego organu z [...] nr [...] w sprawie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji określającej wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami...

II GSK 185/22 - Wyrok NSA z 2022-03-25

[...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym stacji bazowej telefonii komórkowej oddala skargę...
., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji., Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad decyzją z 24 października 2014 r., wydaną na podstawie art. 40 ust. 1...

III SA/Po 248/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-04-03

Celnej w P decyzją z dnia [...] 2013 r. odmówił F R w upadłości zarządzanej przez zarządcę G P wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika...
Urzędu Celnego w P z dnia [...] r.., W uzasadnieniu wskazano, że pismem z dnia 27.07.2010 r. strona złożyła wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Naczelnika Urzędu...

III ARN 21/96 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1996-07-05

Stwierdzenie nieważności decyzji, w oparciu o którą została wydana decyzja w innej sprawie, stanowi podstawę wznowienia postępowania /art. 145 par. 1 pkt 8 Kpa...
/, nie uzasadnia natomiast stwierdzenia nieważności tej drugiej decyzji. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy ze skargi Polskiej Akademii Nauk (...) na decyzję Ministra Gospodarki...

II OSK 1634/07 - Wyrok NSA z 2008-12-16

[...] stycznia 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oddala skargę kasacyjną...
w Poznaniu z [...] stycznia 2007 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości., Orzeczenie...

I OSK 2337/13 - Wyrok NSA z 2015-06-19

w Krakowie z dnia [...] lutego 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie...
2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji, oddalił skargę., Wyrok zapadł w następującym stanie sprawy., Decyzją z [...] grudnia 2012 r...

II SA/Po 266/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-05-20

Odwoławczego z dnia [...] stycznia 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę Decyzją Wójta Gminy z dnia [...] listopada 2008...
wniosek o stwierdzenie nieważności powyższej decyzji., W uzasadnieniu wniosku podniósł, że w dniu 26 czerwca 2007 roku dokonał darowizny przedmiotowych nieruchomości na rzecz...

II SA/Wr 573/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-10-27

Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej jednorazową opłatę z tytułu wzrostu...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...] r. ([...]) odmówiono stwierdzenia nieważności, wydanej z upoważnienia Prezydenta W., decyzji Dyrektora Wydziału...

II SA/Ol 445/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-07-12

Odwoławczego z dnia '[...]'., Nr '[...]' w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie opłaty adiacenckiej oddala skargę. Decyzją z dnia '[...]' Prezydent Miasta...
Odwoławczego o stwierdzenie nieważności decyzji Prezydenta Miasta '[...]' z dnia '[...]' na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks...

I GSK 560/14 - Wyrok NSA z 2015-11-19

. - K. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w O. z dnia [...] sierpnia 2013 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenie nieważności decyzji w przedmiocie opłaty paliwowej 1...
E. w K. (dalej: skarżąca) na decyzję Dyrektora Izby Celnej w O. z [...] sierpnia 2013 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji określającej...
1   Następne >   +2   +5   +10   59