Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Mienie zabużańskie X

I SA/Wa 935/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-20

i Administracji z dnia [...] lutego 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji...
, po rozpatrzeniu wniosku M. K., decyzją z [...] lutego 2019 r. nr [...], w pkt 1. odmówił stwierdzenia nieważności decyzji Ministra Skarbu Państwa z [...] lutego 2019 r...

I OSK 1528/17 - Wyrok NSA z 2019-04-09

. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od B. R. na rzecz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji kwotę 240 (dwieście...
w Warszawie oddalił skargę B. R. na decyzję Ministra Skarbu Państwa z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji., U podstaw rozstrzygnięcia Sądu...

I OSK 545/20 - Wyrok NSA z 2020-09-25

r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji 1. oddala skargę kasacyjną, 2. oddala wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zasądzenie...
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z [...] lutego 2019 r. nr [...], którą w punkcie pierwszym odmówiono stwierdzenia nieważności decyzji Ministra Skarbu Państwa...

I SA/Wa 2864/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-11

[...] października 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia oddala skargę. Decyzją z [...] października 2020 r. nr [...] Minister Rolnictwa...
faktycznym i prawnym sprawy., Decyzją z dnia [...] maja 2019 r. Wojewoda [...] orzekł o odmowie stwierdzenia nieważności orzeczenia Prezydium Miejskiej Rady Narodowej...

I SA/Wa 2294/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-05-20

. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla zaskarżoną decyzję i umarza postępowanie administracyjne; 2. zasądza od Ministra Spraw Wewnętrznych...
. nie żyła., Postanowieniem z [...] marca 2017 r., znak [...], wszczęto z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody [...] z dnia...

I SA/Wa 2195/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-13

Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] września 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę Zaskarżoną decyzją, znak...
naruszenie:, 1) art. 156 § 1 pkt 2 w zw. z art. 6 kpa, art. 8 kpa oraz art. 3 ust. 2 i art. 5 ust. 1 ustawy, poprzez odmowę stwierdzenia nieważności decyzji z dnia...

I OSK 2442/16 - Wyrok NSA z 2018-02-16

, S.K., M.K., A.P. i S.P. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę...
i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2012 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji., Wyrok został wydany w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych...

I SA/Wa 2574/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-15

przewidzianą w art. 156 § 1 pkt 2 kpa. Czyni to niemożliwym merytoryczne odniesienie się do zarzutów skargi., Dlatego na podstawie art. 145 § 2 ppsa Sąd stwierdził nieważność...
Wewnętrznych i Administracji z [...] września 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty 1. stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji; 2...

I SA/Wa 3146/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-07-19

postępowania administracyjnego czy też stwierdzenia nieważności decyzji - nie mają zastosowania do decyzji w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty. Koncepcja...
administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 329, dalej jako ppsa), uwzględnienie skargi następuje tylko w przypadku stwierdzenia przez Sąd naruszenia przepisów prawa...

I SA/Wa 853/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-05

prawidłowych lub dotkniętych wadami niekwalifikowanymi (niedającymi podstaw do wznowienia postępowania lub stwierdzenia nieważności decyzji), a wzruszenie może nastąpić...
rozstrzygnięcia Wojewoda [...] stwierdził m.in. że za wzruszeniem ww. decyzji ostatecznej nie przemawia ani słuszny interes strony, ani interes społeczny., R. S. pismem...
1   Następne >   +2   5