Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo geologiczne i górnicze X

III SA/Gl 657/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-12-01

podobnych uchybień; wadliwe nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności z naruszeniem art. 42 § 3 Konstytucji RP; wreszcie naruszenie zasady prowadzenia postępowania...
, iż wbrew temu co twierdzi skarżący, decyzji Dyrektora UGBKUE z [...] r. nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności, lecz podlegała ona natychmiastowemu wykonaniu...

III SA/Wr 359/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-08-12

jako działki nr [...], obręb P. i nr [...], obręb U., gmina W.; 2. Nadał decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności; 3. Zobowiązał stronę do: wykonania rekultywacji...
, zasadnym jest rozstrzygniecie decyzję w części dotyczącej cofnięcia koncesji (pkt 1). Uzasadnione było również nadanie w pkt. 2 decyzji rygoru natychmiastowej...

II SA/Rz 101/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-06-21

podlega natychmiastowej wykonalności. Starosta decyzji z dnia 6 października 2021r. nadał rygor natychmiastowej wykonalności, czyniąc jednocześnie zastrzeżenie do art. 85b Pgg...
, nie jest możliwy do zrealizowania rygor natychmiastowej wykonalności i rozpoczęcie zatwierdzonych robót geologicznych bez konieczności oczekiwania na uzyskanie waloru...

II GSK 718/08 - Wyrok NSA z 2009-02-03

i tablicami ostrzegawczymi. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności., Na podstawie materiału dowodowego zgromadzonego w trakcie prowadzonego postępowania...
: 9428/1, 9431/3, 9433/6, 9431/5, 9435, 9436, 9437, 9446 i jednocześnie zobowiązał go do natychmiastowego zabezpieczenia terenu eksploatacji poprzez oznakowanie taśmami...

III SA/Łd 421/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-09-25

to stała się ostateczna od dnia 14 września 2012r. i od tego dnia wywołuje ona skutki prawne. Decyzji tej nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności a więc do dnia 14...
Województwa [...] udzielił nadto skarżącemu koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego (piasku) ze złoża 'B'. Decyzji tej nie nadano jednak rygoru natychmiastowej...

VI SA/Wa 188/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-08-26

uznała podjęte działania za zaaprobowane., Spółka stwierdziła, że zaskarżona decyzja, jako nieostateczna i bez rygoru natychmiastowej wykonalności nie stwarzała obowiązku...
stycznia 2015 r., podczas gdy decyzja organu nadzoru podlegała natychmiastowemu wykonaniu. Powodowało to, że skarżąca do dnia 24 stycznia 2015 r. mogłaby prowadzić działalność...

II GSK 1187/14 - Wyrok NSA z 2015-06-30

postępowania, postępowanie w sprawie wniosku skarżącej stało się bezprzedmiotowe. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności., Minister Środowiska decyzją z dnia...
, pod rygorem pozostawienia go bez rozpoznania. Skarżąca, pomimo wezwania, nie uzupełniła we wskazanym terminie braków wniosku, zatem pozostawiono go bez rozpoznania...

III SA/Gl 61/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-06-20

przesłanki nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., Decyzją z [...] r., znak: [...] Prezes WUG, utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję Dyrektora OUG w G. z dnia...

III SA/Gl 743/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-10-14

ruchu tego zakładu lub urządzeń. Na mocy art. 171 ust. 3 p.g.g., decyzja wstrzymująca w całości lub w części ruchu zakładu górniczego posiada rygor natychmiastowej...
wykonalności. W uzasadnieniu OUG wyjaśnił m.in., że zgodnie z pkt 6 planu ruchu uwzględniającym zapisy ww. zezwolenia Marszałka Województwa Śląskiego oraz założeniami opracowanej...

II GSK 1003/21 - Wyrok NSA z 2021-10-26

natychmiastowej wykonalności,, 6) zobowiązaniu strony do wniesienia naliczonej opłaty na konto Starostwa Powiatowego w Wołowie w terminie 14 dni liczonego od dnia doręczenia decyzji...
2 182 323 zł,, 4) w 2014 r. 137 253 ton piasku z działki nr [...], obręb P. i z działki nr [...], obręb U. w kwocie 2 909 764 zł,, 5) nadaniu decyzji rygoru...