Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uprawnienia do wykonywania zawodu X

VII SA/Wa 880/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-01

nieważności wskazała brak podstawy prawnej oraz rażące naruszenie prawa., W związku ze wszczęciem postępowania o stwierdzenie nieważności wymienionych uchwał, postępowanie...
i położnych - do rozpatrywania odwołań od uchwał okręgowych rad., Jeżeli chodzi o drugą ze wskazanych we wniosku przesłanek, tj. wydania decyzji z rażącym naruszeniem prawa...

VI SA/Wa 3373/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-19

Budowlanego została wydana z rażącym naruszeniem prawa. Tylko w takim zakresie organ prowadzi postępowanie wyjaśniające. A zatem skoro w postępowaniu o nadanie uprawnień...
[...] grudnia 2002r., wydana została bez rażącego naruszenia prawa, pomimo, iż została ona wydana w oparciu o nieczytelne i niejednoznaczne przepisy prawa...

II GSK 2891/15 - Wyrok NSA z 2017-08-29

prowadzi postępowanie wyjaśniające w ograniczonym zakresie, zmierzającym do ustalenia czy decyzja GINB została wydana z rażącym naruszeniem prawa. Skoro zatem w postępowaniu...
nieważności (rażącego naruszenia prawa - art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.), niezbędne jest ustalenie czy przepisy, które zdaniem organu zostały w sposób rażący naruszone na skutek...

VI SA/Wa 1009/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-09

, z uwagi na prawdopodobieństwo, że jest ona dotknięta wadą wymienioną w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., polegającą na jej wydaniu z rażącym naruszeniem prawa - w tym przypadku...
egzaminu wstępnego na aplikację radcowską strony, jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa. Stwierdził rażące naruszenie prawa, tj. przepisu art. 339 ust. 3 ustawy o radcach...

II GSK 1585/13 - Wyrok NSA z 2014-11-18

, które to stanowisko podzielił również Sąd I instancji, że w sprawie doszło do rażącego naruszenia prawa. Wskazać tu przede wszystkim należy na przywołany art. 11 ust. 2 ustawy...
mazowieckim stanowi o rażącym naruszeniu prawa., Wbrew zarzutom skargi kasacyjnej, zasadnie też uznano, że skarżący rażąco naruszył § 55 ust. 2 i § 56 ust. 1...

III SA/Po 152/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-09-29

i art. 107 §3 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego poprzez brak wykazania w uzasadnieniu decyzji przesłanki rażącego naruszenia prawa,, - naruszenie art. 7 ustawy...
skargi, nawet oczywista sprzeczność decyzji z przepisami ustawy nie oznacza, że nastąpiło rażące naruszenie prawa. Organ nie wyjaśnił, jakie skutki społeczno-gospodarcze...

VI SAB/Wa 110/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-08

, o której mowa w punkcie 1, nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. zobowiązuje Krajową Radę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa do rozpoznania wniosku skarżącego M. P...
prowadzenia postępowania oraz stwierdzenie czy miało ono miejsce z rażącym naruszeniem prawa, a także wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych bezczynności lub przewlekłości...

VI SAB/Wa 112/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-08

, o której mowa w punkcie 1, nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. zobowiązuje Krajową Radę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa do rozpoznania wniosku skarżącego M. P...
dopuścił się bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania oraz stwierdzenie czy miało ono miejsce z rażącym naruszeniem prawa, a także wyjaśnienie przyczyn...

II GSK 927/08 - Wyrok NSA z 2009-05-13

mogło być analizowane wyłącznie w kontekście przesłanek, o których mowa w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., a konkretnie przesłanki rażącego naruszenia prawa., Z tej perspektywy...
Odwoławcze stwierdziło nieważność decyzji o udzieleniu uprawnień diagnosty powołując się na przesłankę rażącego naruszenia prawa przewidzianą w art. 156 §1 pkt 2 k.p.a....

VI SAB/Wa 105/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-07

administracyjnemu kompetencji do stwierdzania, czy bezczynność organu administracji lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa (zmiany...
wprowadzone od dnia [...] maja 2011 r. na podstawie ustawy z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz...
1   Następne >   +2   +5   +10   38