Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ruch drogowy X

VII SA/Wa 2537/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-22

, nie może mieć wpływu na dokonywaną przez niego ocenę., Kolegium podniosło, że wśród przestanek enumeratywnie wymienionych w art. 156 § 1 k.p.a. jest rażące naruszenie prawa...
w demokratycznym państwie prawnym. W doktrynie oraz orzecznictwie jednoznacznie przyjmuje się, że rażące naruszenie prawa ma miejsce wtedy, gdy treść decyzji pozostaje...

II GSK 842/22 - Wyrok NSA z 2023-01-17

się ostatecznej decyzji SKO w Pile z dnia 2 października 2019 r. zarzucając, że została ona wydana z rażącym naruszeniem prawa, tj. obrazą art. 102 ust. 1 pkt 4 ustawy...
więc wydana z rażącym naruszeniem prawa., Decyzją z dnia 29 czerwca 2021 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile - działając na podstawie art. 186 w zw. z art. 156 § 1 pkt...

I SA/Ke 115/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-04-08

wymienia przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej. Podniósł, że jedną z nich jest wydanie decyzji bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa...
(pkt 2). Zdaniem Kolegium rażące naruszenie prawa nastąpi wtedy, gdy istnieje przepis prawny dający podstawę do wydania decyzji administracyjnej, a rozstrzygnięcie zawarte...

II SA/Rz 694/04 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-11-04

pojęcia 'rażące naruszenie prawa' zarówno w literaturze, jak i orzecznictwie ścierają się dwa stanowiska. Według pierwszego z nich rażące naruszenie prawa zachodzi...
'Zagadnienie rażącego naruszenia prawa w postępowaniu administracji, PiP 1986, nr 1, s. 69 i n./. Podobne stanowisko zajmuje J. Borkowski, według którego rażąco naruszono prawo...

VII SA/Wa 2957/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-18

, że została ona wydana z rażącym naruszeniem prawa - art. 2 i 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2017 r...
stwierdza nieważność decyzji, która:, - została wydana z naruszeniem przepisów o właściwości,, - została wydana bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa...

VII SA/Wa 2956/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-18

przedmiotowej decyzji SKO. Organ wskazał, że została ona wydana z rażącym naruszeniem prawa - art. 2 i 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji...
prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa,, - dotyczy decyzji poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną,, - została skierowana do osoby niebędącej stroną w sprawie...

VII SA/Wa 2958/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-18

decyzji SKO. Organ wskazał, że została ona wydana z rażącym naruszeniem prawa - art. 2 i 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej...
, która została wydana z rażącym naruszeniem prawa. Rażące naruszenie prawa ma miejsce wówczas, gdy istnieje oczywista sprzeczność między treścią przepisu a rozstrzygnięciem objętym...

II SA/Ol 464/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-09-04

)., Po rozpatrzeniu wniosku J.K. o stwierdzenie nieważności powyższej decyzji z powodu wydania jej z rażącym naruszeniem prawa, Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia...
wydania decyzji z rażącym naruszeniem prawa. Skoro bowiem przepis nakazywał cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym w razie stwierdzenia, na podstawie...

I SA/Ke 319/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-09-30

nieważności decyzji. Jedną z nich jest wydanie decyzji bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa (pkt 2)., Organ ustalił, że wnioskiem z 26 listopada 2019 r. M. R...
badania technicznego pojazdu., Kolegium wyjaśniło. że rażące naruszenie prawa nastąpi wtedy, gdy istnieje przepis prawny dający podstawę do wydania decyzji...

III SA/Wr 469/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-09-04

. 59 k.p.a. Dodatkowo Sąd zarzucił brak analizy wystąpienia przesłanek stwierdzenia nieważności decyzji - w szczególności przesłanki rażącego naruszenia prawa...
postępowania homologacyjnego, bez którego rejestracja zmian stanowi rażące naruszenie prawa., Kolegium zauważyło także, iż nawiązywanie przez skarżącą do przepisu § 14 ust. 2...
1   Następne >   +2   +5   +10   100