Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pracownicy samorządowi X

I OSK 1931/10 - Wyrok NSA z 2011-11-08

Gmina, powołując dorobek doktryny i orzecznictwa, zakwestionowała wydanie przez Wojewodę B. decyzji z [...] stycznia 1994 r. z rażącym naruszeniem prawa. Gmina wskazała...
ostatecznego rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie., W opinii skarżącej Sąd I instancji dopuścił się rażącego naruszenia prawa materialnego przez błędną jego wykładnię...

I OSK 127/09 - Wyrok NSA z 2009-05-29

do pełnienia funkcji dyrektora placówki, Wojewoda Z. stwierdził, że podjęcie przedmiotowej uchwały dokonane zostało z rażącym naruszeniem prawa, a mianowicie art. 3a...
uchwały zostały podjęte z rażącym naruszeniem prawa, a mianowicie art. 3a ustawy o pracownikach samorządowych oraz art. 112 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej., Bezzasadny...

II SA/Rz 551/11 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-09-27

radnego Rady Miasta w [..]. Zarzucił, że uchwałę podjęto z rażącym naruszeniem prawa, przekroczeniem kompetencji Zarządu oraz w oparciu o błędną podstawę prawną...
przewodniczącego wydziału Zarząd Powiatu B. wyjaśnił, że M.K. kierował do organu wezwanie do usunięcia naruszenia prawa przez uchylenie w/w uchwały, a następnie po otrzymaniu...

II SA 280/95 - Wyrok NSA z 1995-03-28

naruszenie zakazu wynikającego z art. 72 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. nie może być traktowane jako rażące naruszenie prawa przesądzające o nieważności podjętej uchwały...
miasta W. został dokonany z naruszeniem prawa., Przewodniczący Rady Miejskiej wniósł o oddalenie skargi, a ponadto zaproponował, aby skład orzekający sądu zwrócił...

II SA/Rz 552/11 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-09-21

jako dyrektorem tej placówki. W skardze zarzucił, że uchwałę podjęto z rażącym naruszeniem prawa, przekroczeniem kompetencji Zarządu oraz w oparciu o błędną podstawę prawną...
wydziału Zarząd Powiatu [...] wyjaśnił, że M. K. kierował do organu wezwanie do usunięcia naruszenia prawa przez uchylenie w/w uchwały, a następnie po otrzymaniu...

II SA/Łd 204/00 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2000-06-13

charakteru i stopnia naruszenia prawa, nie można wyprowadzić wniosku dalej idącego - o zbędności udziału w tym postępowaniu zainteresowanego organu powiatu, o zbędności...
to na dowolność organu nadzoru w posługiwaniu się procedurą., W odniesieniu do meritum Zarząd Powiatu Z. podniósł, że w przypadku nieistotnego naruszenia prawa organ nadzoru...

II SA/Po 1301/01 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2001-10-05

uchwały Zarządu Województwa L., W motywach rozstrzygnięcia organ nadzoru stwierdził, iż uchwałę podjęto z rażącym naruszeniem prawa, gdyż stosownie do art. 25 ust. 2 ustawy...
Drozda z obowiązku wykonywania dotychczasowej pracy z zachowaniem prawa do dotychczasowego wynagrodzenia., Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 26 marca 2001 r. Wojewoda L...

I OSK 1956/10 - Wyrok NSA z 2011-11-08

i musi być ocenione jako rażące naruszenie prawa.' (wyrok NSA z 10.3. 1995 r., SA/Wr 1699/94)., Nie można zatem zgodzić się z zaskarżonym wyrokiem WSA w Warszawie...
Sądu Administracyjnego w Warszawie wniosły Polskie Koleje Państwowe SA w Warszawie, zarzucając jej:, a) naruszenie przepisów prawa materialnego - art. 5 ust. 1 ustawy...

II OSK 1747/08 - Wyrok NSA z 2009-02-18

wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy - została podjęta z rażącym naruszeniem prawa. W uzasadnieniu tego wyroku Sąd podał następujący stan sprawy:, a) Wójt...
rozpoznania oraz o zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych., Zaskarżonemu orzeczeniu zarzucono naruszenie prawa...

II SA/Bk 242/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-09-03

Miejska w S. Zarządzeniu zarzuciła rażące naruszenie prawa poprzez błędną wykładnię przepisu art. 24 'f' ust. 1 i 1 'a' ustawy o samorządzie gminnym polegającą...
na stanowisku, że skarżone zarządzenie zastępcze wydane zostało bez naruszenia powołanych wyżej norm prawa. Bezspornym jest, że radny R.R. pełni funkcję Wiceprezesa Klubu...
1   Następne >   +2   4