Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty postępowania X

I OSK 2802/17 - Wyrok NSA z 2018-07-19

Wójta Gminy K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej: 1. stwierdził, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, 2. umorzył postępowanie...
, stosownie do art. 149 § 1 P.p.s.a., że w zakresie dotyczącym rozstrzygnięcia o tym, czy bezczynność miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa, postępowanie sądowe stało...

II SA/Łd 284/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-05-28

108/16; 2. stwierdza, że bezczynność organu w wykonaniu wyroku miała miejsce z rażącym naruszenia prawa; 3. przyznaje od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B...
, że bezczynność organu i przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa oraz wymierzył organowi grzywnę w wysokości 1.500 zł. Sąd przyznał też na rzecz...

II SAB/Łd 36/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-05-28

) stwierdza, że bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 2...
organu i przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa oraz wymierzył organowi grzywnę w wysokości 1.500 zł. Sąd przyznał też na rzecz...

II SA/Łd 706/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-03-11

. miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 2. wymierza Przedsiębiorstwu A Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w P. grzywnę w kwocie 500 (pięćset...
przeciwna pozostaje w bezczynności w przedmiocie wykonania prawomocnego wyroku WSA, stwierdzenie, że bezczynność ma miejsce z rażącym naruszeniem prawa, wymierzenie organowi...

II SAB/Łd 20/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-05-20

bez rażącego naruszenia prawa; 2. umarza postępowanie sądowoadministracyjne w zakresie żądania zobowiązania organu do rozpatrzenia wniosku z dnia 13 stycznia 2020 r.; 3...
należało stwierdzić, że brak jest okoliczności, które usprawiedliwiałyby pogląd o tym, że organ w stwierdzonej bezczynności dopuścił się rażącego naruszenia prawa...

I SAB/Łd 13/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-11-26

z rażącym naruszeniem prawa; 3. zobowiązuje Naczelnika Ł. Urzędu Celno - Skarbowego w Ł. do rozpoznania wniosku o wznowienie postępowania z dnia 20 marca 2017 r. w ciągu 14...
r. (data wpływu do WSA w Łodzi - 17 listopada 2020 r.) skarżący wniósł o orzeczenie, że organ dopuścił się bezczynności w wyniku rażącego naruszenia prawa i rozważenie...

I SAB/Łd 14/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-10-16

) stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3) zobowiązuje Starostę [...] do podjęcia czynności w celu ustalenia wysokości...
miejsce z rażącym naruszeniem prawa (§ 1a). Sąd, w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 2, może ponadto orzec o istnieniu lub nieistnieniu uprawnienia lub obowiązku...

II SA/Ke 413/19 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2019-08-13

w przedmiocie odmowy wznowienia. Jednocześnie Kolegium stwierdziło, że SKO nie działało bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa., W związku z powyższym Kolegium...
własne i wskazał w uzasadnieniu postanowienia z dnia 6 czerwca 2019 r., że akt ten nie został jednak wydany bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa...

II SAB/Łd 62/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-10-03

, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. wymierza Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Ł. grzywnę w kwocie 2000 (dwa tysiące) złotych; 4...
postępowania egzekucyjnego, stwierdzenia, że bezczynności organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, wymierzenie organowi grzywny i przyznanie od organu na rzecz skarżących...

II SAB/Łd 18/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-05-12

informacji publicznej z dnia 5 grudnia 2019 r. w terminie 14 dni od daty zwrotu akt organowi; 2. stwierdza, że bezczynność miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa; 3...
przepisy k.p.k., Z tych względów w opinii organu brak podstaw do uznania, że doszło do naruszenia prawa wnioskodawcy w zakresie dostępu do informacji publicznej i skarga...
1   Następne >   +2   6