Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od towarów i usług X

III SA/Gl 1415/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-12-04

. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu oddala skargę. Zaskarżonym postanowieniem z dnia [...] r., nr [...] , Dyrektor Izby Skarbowej w K. , na podstawie przepisów...
), po rozpoznaniu wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania, odmówił T.W. (W.) przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Naczelnika...

I FSK 562/22 - Wyrok NSA z 2022-06-02

Skarbowej w W. z dnia 30 lipca 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie przedłużające termin dokonania zwrotu...
przez pełnomocnika, złożyła wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na powyższe postanowienie NUS z 18 lipca 2013 r. Jednocześnie Spółka złożyła zażalenie...

III SA/Gl 1620/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-11-27

nr [...], w którym Dyrektor Izby Skarbowej w [...] odmówił przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w [...] z [...] r...
konsekwencją odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania., W uzasadnieniu podniesiono, że decyzje określające zobowiązanie w podatku od towarów i usług...

I FSK 2008/11 - Wyrok NSA z 2012-11-28

2010 r. postanowienia nr [...], w którym Dyrektor Izby Skarbowej w K. odmówił przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji organu podatkowego I instancji...
(tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. - dalej:O.p.) i podkreślono, że postanowienie to było wyłącznie konsekwencją odmowy przywrócenia terminu do wniesienia...

I FSK 2009/11 - Wyrok NSA z 2012-11-28

lipca 2010 r. postanowienia nr [...], w którym Dyrektor Izby Skarbowej w K. odmówił przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji organu podatkowego I instancji...
podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. - dalej:O.p.) i podkreślono, że postanowienie to było wyłącznie konsekwencją odmowy przywrócenia terminu...

I FSK 2007/11 - Wyrok NSA z 2012-11-28

lipca 2010 r. postanowienia nr [...], w którym Dyrektor Izby Skarbowej w K. odmówił przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji organu podatkowego I instancji...
podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. - dalej:O.p.) i podkreślono, że postanowienie to było wyłącznie konsekwencją odmowy przywrócenia terminu...

I SA/Gl 1087/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-10-29

[...] nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie podatku od towarów i usług oddala skargę Postanowieniem z dnia [...] r...
' lub 'skarżący') o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w C. (dalej jako 'organ podatkowy') z dnia [...]r. znak...

III SA/Gl 1740/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-03-18

Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług (odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji) oddala skargę...
wykonawczych nr [...]oraz nr [...]' nie precyzując iż chodzi o ww. decyzje organu I instancji z [...]r., nr [...]. Jednocześnie wniósł o (cyt): 'przywrócenie terminu...

I FZ 226/22 - Postanowienie NSA z 2022-12-28

przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi w sprawie ze skargi S. sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w B...
2021 r., 1.4. Pismem z dnia 14 kwietnia 2021 r. Skarżąca złożyła wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi, domagając się w nim jednocześnie zwolnienia...

I SA/Łd 907/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-12-06

Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu i odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie określenia...
A. W. przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Ł. - B. z dnia [...]r. oraz stwierdził uchybienie terminu do wniesienia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100