Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od czynności cywilnoprawnych X

III SA/Wr 45/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-06-02

., na posiedzeniu niejawnym, wniosku 'A' Sp. z o.o. we W., o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, w sprawie ze skargi 'A' Sp. z o.o. we W., na decyzję Dyrektora...
o przywrócenie terminu. Postanowieniem z dnia [...] r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu odrzucił skargę 'A' Sp. z o.o. we W. (na wskazaną w sentencji niniejszego...

III SA/Po 135/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-11-07

przychodów. Stąd wszczęcie egzekucji z jedynego źródła utrzymania strony spowodowałoby niepowetowaną szkodę. Dalej strona wniosła o przywrócenie terminu do wniesienia...
pełnomocnik strony powziął dopiero w dniu [...] Stąd, zdaniem strony, zarzuty wniesiono w terminie 7 dni od powzięcia informacji o decyzji, co uzasadnia przywrócenie terminu...

I SA/Łd 337/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-04-12

2011 roku na posiedzeniu niejawnym wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi A spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...
: odmówić przywrócenia terminu. Decyzją z dnia [...] r. Dyrektor Izby Skarbowej w Ł. utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego Ł.-P. z dnia [...] r. odmawiającą...

II FZ 360/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-08

. A. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 05 maja 2011 r., sygn. akt I SA/Go 116/11 w zakresie odmowy przywrócenia terminu...
odmówił skarżącemu przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu sądowego. W uzasadnieniu wskazano art. 87 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu...

II FZ 359/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-08

I. A. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 05 maja 2011 r., sygn. akt I SA/Go 115/11 w zakresie odmowy przywrócenia terminu...
odmówił skarżącej przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu sądowego. W uzasadnieniu wskazano art. 87 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami...

II FZ 361/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-08

na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 05 maja 2011 r., sygn. akt I SA/Go 117/11 w zakresie odmowy przywrócenia terminu...
skarżącemu przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu sądowego. W uzasadnieniu wskazano art. 87 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami...

I SA/Gl 510/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-10-05

skarżącego o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi p o s t a n a w i a oddalić wniosek. Postanowieniem z dnia 10 sierpnia 2009 r. odrzucono skargę w niniejszej...
o przywrócenie terminu do uiszczenia wspomnianego wpisu. Uzasadniając wniosek, podkreślił, że w chwili doręczenia wezwania do wniesienia tej opłaty przebywał 'na wyprawie...

I SA/Gl 1467/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-01-26

pozostawił wniosek skarżącej bez rozpoznania., Skarżąca wniosła sprzeciw od zarządzenia z dnia 8 grudnia 2008 r., domagając się również przywrócenia terminu do złożenia wniosku...
o przywrócenie terminu., Odnosząc się zatem do sprzeciwu, odnotować wypada, że zgodnie z art. 260 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami...

III SA/Po 101/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-02-22

§ 1 i 2 wskazanej ustawy., Skoro zatem skarga nie została złożona w terminie i brak jest wniosku o przywrócenie terminu do jej wniesienia, należało orzec na podstawie...
podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych wraz z prawidłowym pouczeniem o terminie i sposobie wniesienia środka odwoławczego została doręczona stronie skarżącej dnia...

III SA/Po 100/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-02-22

jest wniosku o przywrócenie terminu do jej wniesienia, należało orzec na podstawie przepisu art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 p.p.s.a. jak w sentencji postanowienia. ...
zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych wraz z prawidłowym pouczeniem o terminie i sposobie wniesienia środka odwoławczego została doręczona stronie...
1   Następne >   +2   +5   +10   23