Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pełnomocnik procesowy X
  • Symbol

I FZ 222/19 - Postanowienie NSA z 2019-10-30

K.K. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 22 lipca 2019 r., sygn. akt I SA/Gl 894/19 o odrzuceniu wniosku o przywrócenie terminu...
do wniesienia odwołania i odmowy przywrócenia terminu do wniesienia tego odwołania postanawia: oddalić zażalenie. 1. Postanowienie Sądu pierwszej instancji, Postanowieniem...

II SA/Po 595/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-03-03

r. wniosku pełnomocnika, ustanowionego dla skarżącej z urzędu, o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
. nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego postanawia przywrócić skarżącej termin do wniesienia skargi kasacyjnej. /-/ Jakub Zieliński Po wydaniu wyroku oddalającego skargę...

II SA/Po 722/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-03-03

r. wniosku pełnomocnika, ustanowionego dla skarżącego z urzędu, o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
[...] lipca 2015 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej postanawia przywrócić skarżącemu termin do wniesienia skargi kasacyjnej. /-/ J. Zieliński Po wydaniu wyroku...

II SA/Wr 639/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-11-21

. na posiedzeniu niejawnym wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi Stowarzyszenia A w Ś na decyzję Samorządowe...
o s t a n a w i a przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej. Sygn. akt II SA/Wr 639/06 2, U Z A S A D N I E N I E, Wyrokiem z dnia 31 maja 2007 r., wydanym...

II SA/Po 962/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-11-23

2017 r. wniosku pełnomocnika z urzędu, ustanowionego dla strony skarżącej w ramach prawa pomocy, o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku...
z dnia [...] października 2016 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego postanawia odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi...

I SA/Ol 422/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-11-30

. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania 1.uchyla zaskarżone postanowienie...
zwrotu kosztów postępowania sądowego. Zaskarżonym postanowieniem z dnia '[...]' Dyrektor Izby Skarbowej odmówił przywrócenia terminu do złożenia odwołania od decyzji...

I FSK 356/09 - Wyrok NSA z 2010-06-17

. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2002 r. 1. oddala skargę kasacyjną, 2...
. z dnia 1 kwietnia 2008 r. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2002 r., 2...

I SA/Ol 582/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-01-23

Izby Celnej z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia odwołania od decyzji oddala skargę Zaskarżonym postanowieniem z dnia...
'[...]' Dyrektor Izby Celnej odmówił J.W. - Ł., prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą A w O., przywrócenia terminu do złożenia odwołania od decyzji z dnia '[...]', którą...

I SA/Ol 52/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-03-16

niejawnym wniosku pełnomocnika skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia dokumentu określającego umocowanie do reprezentowania strony skarżącej w sprawie ze skargi Spółki...
odmówić przywrócenia terminu do złożenia dokumentu określającego umocowanie do reprezentowania strony skarżącej. Skargą z dnia '[...]' Spółka A, reprezentowana...

I SA/Kr 72/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-09-10

. J. M. wniósł ponownie odwołanie od decyzji Naczelnika Urzędu Celnego z dnia 30 sierpnia 2013 r., nr [...] wnioskując równocześnie o przywrócenie terminu do jego złożenia...
uchybienie terminowi do wniesienia przedmiotowego odwołania, w związku z powyższym złożenie w dniu 22 października 2013 r. wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia...
1   Następne >   +2   +5   +10   40