Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budżetowe prawo X

II SA/Sz 1186/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-04-03

. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...]. nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie zezwolenia na zajęcie pasa...
decyzji pomimo dwukrotnego awizowania przesyłki i organ uznał decyzję za doręczoną w dniu [...]r., W dniu [...]r. T. D. D. wniósł o przywrócenie terminu do wniesienia...

VI SA/Wa 3898/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-25

. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. W. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 9 września 2015 r. w sprawie...
finansowych postanawia: odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. Skarżący - M. W., reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, złożył...

II SA/Kr 1256/23 - Wyrok WSA w Krakowie z 2023-12-07

lipca 2023 r. znak WI.-I.7840.16.30.2023.SA w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania skargę oddala. Decyzją Starosty Nowotarskiego z dnia 8 maja...
. [...]., Od powyższej decyzji odwołanie wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego wniesienia złożył skarżący K. Ś., wskazując, że w dniu doręczenia przesyłki...

II SA/Po 1019/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-07-21

Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 27 października 2021 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu oddala skargi. Powiatowy...
Inspektor Nadzoru Budowlanego w P., postanowieniem z dnia 14 maja 2021 roku (nr [...], znak: [...]), odmówił E. D. oraz T. D. przywrócenia terminu do złożenia wniosku...

VI SA/Wa 1157/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-17

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. P. na postanowienie Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia [...] marca 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu...
[...] marca 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania., Zarządzeniem z dnia 13 lipca 2011 r. skarżąca została wezwana...

II GSK 589/08 - Wyrok NSA z 2008-12-18

z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dalej: Ordynacja podatkowa, wniosła o przywrócenie terminu do złożenia wniosku...
przedmiotowego rodzaju gruntów. Wskazała też - uzasadniając żądanie przywrócenia terminu, iż wniosek wysłano w dniu 27 marca 2007 r. z uwagi na urlop pracownika...

II GSK 486/09 - Wyrok NSA z 2009-09-23

umorzenia postępowania w sprawie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o wypłatę dofinansowania 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania...
z dnia [...] lipca, 2006 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o wypłatę dofinansowania., Sąd I instancji...

I SA/Ke 424/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-10-24

., W dniu 1 lipca 2013 r. B. W. wniósł skargę na wskazaną wyżej uchwałę budżetową Rady Miejskiej Ćmielowie składając jednocześnie wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia...
skargi. Postanowieniem z dnia 2 września 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach przywrócił skarżącemu termin do wniesienia skargi. W skardze B. W. - wnosząc...

I SA/Rz 647/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-03-08

oraz tym, że wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi ze względu na błąd co do treści obowiązującego prawa jest bezzasadny. Natomiast wniosek o oddalenie skargi...
określonymi ustawami - w trybie zmiany uchwały, w terminie do dnia 31 lipca 2006r., Wobec nieusunięcia przez Sejmik Województwa stwierdzonych przez Regionalną Izbę...

II FSK 348/12 - Wyrok NSA z 2014-01-30

. Termin ten nie może być odroczony przez organ podatkowy ani przedłużony przez Ministra Finansów. Nie znajduje również zastosowania do niego instytucja przywrócenia terminu...
(Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), powoływanej dalej jako: 'O.p.', regulujących kwestię terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych i okoliczności warunkujących...
1   Następne >   +2   5