Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Symbol

II SAB/Op 29/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-10-09

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opolu nałożył na A Sp. z o.o. obowiązek...
budowlanego, wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo...

II SAB/Gd 29/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-07-08

ze stwierdzeniem jego prawomocności, 2. stwierdza, że przewlekłość Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 3. zasądza od Powiatowego...
oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane., Na wniosek skarżącego postanowieniem z dnia 23 sierpnia 2017 r. organ nadzoru...

II SAB/Po 29/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-11-24

: k.p.a.) w związku z art. 81, art. 83 ust. 1, art. 84, art. 84a i 'art. 50-51 ust. 1 pkt 1 w aspekcie art. 32 ust. 4a Prawa budowlanego' wystąpiła do Powiatowego...
[...], (NB.7355.34.2020), na podstawie art. 81 ust. 1 i 4 w związku z art. 81a, art. 81c ust. 1 i art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333...

II SAB/Po 69/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-11-04

. 84 i art. 84a Prawa budowlanego, wystąpił do Inspektor Nadzoru Budowlanego (dalej: Inspektor powiatowy; PINB w [...]; organ) o: '1. przeprowadzenie kontroli...
przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego w [...] przy ul. [...] w pasie drogi powiatowej[,] w przedmiocie legalności istnienia na tej nieruchomości dwóch podjazdów, 2...

II SAB/Wr 8/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-03-27

, wynikających z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wskazując jednocześnie możliwość naruszenia prawa budowlanego przy wykonaniu ww. dachu budynku mieszkalnego...
. Wobec powyższego brak jest podstaw do stwierdzenia naruszenia prawa w sytuacji, gdy inwestor wykonał obiekt zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym., Odnosząc...

II SAB/Po 143/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-11-04

2018 r., na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202), nałożył na inwestora obowiązek usunięcia braków...
[...] listopada 2018 r. na podstawie art. 123 k.p.a. w związku z art. 35 ust. 3 Prawa budowlanego wydał postanowienie przedłużające inwestorowi przedmiotowy termin...

II OSK 834/14 - Wyrok NSA z 2014-10-03

art. 50 - 51 ustawy prawo budowlane jest postępowaniem, w którym przymiot strony winien być określony na podstawie art. 28 k.p.a. Pojęcie 'strony' jest kategorią prawa...
budowlane, właściciel sąsiedniej nieruchomości winien wskazać konkretny przepis prawa przewidujący ograniczenie w swobodnym korzystaniu z danej nieruchomości. Stroną takiego...

II SAB/Bd 30/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-08-14

z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm., zwanej w skrócie 'Prawem budowlanym) poprzez dokonanie materialnoprawnej oceny decyzji...
k.p.a. w związku z art. 33 ust. 2 pkt 3 Prawa budowlanego tj. inwestor nie przedłożył decyzji o warunkach zabudowy ustalającej warunki zabudowy dla każdej działki powstałej...

VII SAB/Wa 103/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-06-18

. 35 ust. 3 i art. 82 ust. 2 ustawy Prawo budowlane oraz art. 123 K.p.a. oraz (iii) postanowienia, którego publikacja nastąpiła w dniu [...] kwietnia 2021 r. wydanego...
na podstawie art. 82 ust. 2 ustawy Prawo budowlane oraz art. 77 §2 i art. 123 k.p.a. w przedmiocie zmiany ww. postanowienia z dnia [...] stycznia 2021 r. w zakresie terminu...

II SAB/Kr 180/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-12-30

Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie postępowania administracyjnego znak: [....] I. stwierdza, że przewlekłość miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; II...
. Decyzją z 23 października 2006 r., wydaną na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, PINB w B. nakazał właścicielowi działki...
1   Następne >   +2   +5   +10   86