Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Finanse publiczne X

VII SA/Wa 1593/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-27

podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.)., Zgodnie z treścią art. 49 ust. 2 Prawa budowlanego do opłaty legalizacyjnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące...
kar, o których mowa w art. 59f ust. 1, z tym że stawka opłaty podlega pięćdziesięciokrotnemu podwyższeniu., Z literalnego brzmienia art. 49 ust. 2 Prawa budowlanego...

VII SA/Wa 1594/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-27

z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), do opłaty legalizacyjnej stosuje się odpowiednio przepisy działu...
legalizacyjnych nie wynikają z powstałych 'klasycznych' zaległości podatkowych ale stanowią rodzaj kary za naruszenie przepisów prawa budowlanego, równocześnie jednak nie uszczuplają...

VII SA/Wa 1595/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-27

w związku z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), do opłaty legalizacyjnej stosuje się odpowiednio przepisy...
legalizacyjnych nie wynikają z powstałych 'klasycznych' zaległości podatkowych ale stanowią rodzaj kary za naruszenie przepisów prawa budowlanego, równocześnie...

I SA/Ol 832/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-12-18

wyjaśniającego, IZ w decyzji z dnia '[...]’ stwierdziła, że beneficjent nie dopełnił obowiązku wynikającego z art. 36a ust. 1 i ust. 5 prawa budowlanego, a tym samym naruszył §...
budowlanych objęty jest prawną ochroną konserwatorską, a w związku z tym, każda zmiana będzie istotna i na podstawie art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo...

II GSK 1387/14 - Wyrok NSA z 2015-07-15

. 5 ust. 2 i art. 61 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409). WSA podniósł, że w orzecznictwie sądów administracyjnych przyjęto...
, że przez pojęcie 'Utrzymanie obiektów budowlanych', użyte w tytule rozdziału 6 ustawy Prawo budowlane należy rozumieć zachowanie w dobrej sprawności, zachowanie w stanie...

V SA/Wa 2846/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-25

lipca 1994 r. - Prawo budowlane (aktualny tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290, ze zm., dalej: Prawo budowlane), dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku...
przewidzianych przepisami prawa budowlanego. Tym samym organ naruszył normy art. 7 i 8 k.p.a. oraz art. 68 ust. 3 oraz art. 69 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wskazujące...

VII SA/Wa 1870/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-08

zastosowanie mają przepisy Ordynacji podatkowej, albowiem zgodnie z art. 59g ust. 5 w związku z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz...
poza wyjątkowymi i szczególnymi wypadkami dopuszczać do sytuacji, w której mogłoby powstać społeczne przekonanie, iż naruszenie Prawa budowlanego nie pociąga za sobą...

V SA/Wa 1204/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-10

budowlanego stosownie do potrzeb [art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z późn. zm.); dalej: 'Prawo budowlane...
technicznych w budownictwie przed wejściem w życie Prawa budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. zachowuje uprawnienia zgodnie z ww. ustawą, ale ich dotychczasowy zakres należy...

V SA/Wa 538/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-08-25

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) - odmówił umorzenia opłaty legalizacyjnej w kwocie ... zł., W odwołaniu...
prawa budowlanego przez Skarżącego, organ odwoławczy potraktował jako pozostające poza zakresem niniejszego postępowania., Minister Finansów, odnosząc się do okoliczności...

II GSK 2865/14 - Wyrok NSA z 2016-05-05

, w ustawie Prawo budowlane oraz w rozporządzeniach w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie., Beneficjent nie podpisał zmienionej informacji pokontrolnej...
budowlanych do określonego rodzaju sieci, instalacji lub urządzeń było stosowane na gruncie ustawy z dnia 24 października 1974r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 1974 r., Nr 38...
1   Następne >   +2   +5   +10   38