Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ewidencja ludności X

II OSK 3086/15 - Wyrok NSA z 2017-09-07

w związku z art. 55 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) wymierzył E. G. karę w wysokości 125.000 zł z tytułu...
załącznika do ustawy - Prawo budowlane. Stosownie do art. 55 pkt 1 tej ustawy przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego zaliczonego do kategorii XVIII jest dopuszczalne...

II OSK 174/16 - Wyrok NSA z 2017-09-07

1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) wymierzył E. G. karę w wysokości 100.000 zł z tytułu przystąpienia do użytkowania...
i ekspedycji wyrobów gotowych wraz z zadaszeniem ciągu komunikacji' zaliczony został do kategorii XVIII - według załącznika do ustawy - Prawo budowlane. Stosownie do art. 55...

II OSK 2161/16 - Wyrok NSA z 2017-09-07

w Policach wydał na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) decyzję z dnia...
pkt 3 w zw. z art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane., E. G. złożył odwołanie od decyzji Starosty Polickiego z dnia [...] lutego 2015 r...

II OSK 2543/18 - Wyrok NSA z 2019-10-16

budowlanego poprzez uznanie, że przedmiotowy obiekt podlega prawu budowlanemu i ingerencji organów nadzoru budowlanego;, 2. w przypadku uznania, że przedmiotowy obiekt...
podlega prawu budowlanemu, niezastosowanie właściwej procedury mającej doprowadzić wykonanie robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem w trybie określonym w art. 48 ust...

II OSK 1718/07 - Wyrok NSA z 2008-12-30

. 29 ust. 2 pkt 1 Prawa budowlanego nie dokonała zgłoszenia zamiaru wykonywania robót remontowych, nie uzyskała też decyzji o zmianie sposobu użytkowania obiektu. Decyzja...
użytkowania w rozumieniu art. 71 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego. Prowadzona obecnie produkcja o zupełnie innej technologii od uprzedniej, mogąca stwarzać zagrożenie...

II SA/Bd 589/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-10-02

, a numer działki nie jest jej wyodrębnieniem w rozumieniu prawa budowlanego i ustawy o ewidencji ludności. Z powyższych przyczyn zameldowanie na działce w ROD mimo stałego...
w rozumieniu art. 29 ust.1 pkt 4 Prawa budowlanego (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz. 118 z późn. zm.) nie mają cech budynku o którym mowa w art. 3 ust. 2 Prawa...

II OSK 507/07 - Wyrok NSA z 2008-05-07

przez ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane warunków niezbędnych do legalnego użytkowania budynku. W niniejszym postępowaniu Sąd jest tym stanowiskiem związany...
oraz uzależnienia możliwości zameldowania od spełnienia wymaganych przez ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane warunków niezbędnych do legalnego użytkowania budynku...

V SA 554/01 - Wyrok NSA z 2002-01-25

przepisami Prawa budowlanego., Nie jest rzeczą organu do spraw ewidencji ludności szczegółowe, we własnym zakresie badanie czy lokal /pomieszczenie/, w którym ma nastąpić...
wyrażone w odpowiedniej /przewidzianej przepisami Prawa budowlanego/ formie prawnej. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi Alicji P. na decyzję...

II SA/Lu 487/99 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2000-06-15

się powinna dokonać zmiany sposobu użytkowania lokalu. Zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./:, 1. zmiana sposobu...
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./, istnienie aneksu do projektu technicznego uzgodnionego z organami budowlanymi, potwierdzającego...

V SA 3397/00 - Wyrok NSA z 2002-03-19

ludności winien spełniać wymagania techniczno-budowlane określone dla pomieszczeń mieszkalnych przepisami Prawa budowlanego. Nie jest rzeczą organu ds. ewidencji ludności...
pobyt ludzi. Miarodajne w tym zakresie jest stanowisko organu nadzoru techniczno-budowlanego wyrażone w odpowiedniej /przewidzianej przepisami prawa budowlanego/ prawnej...
1   Następne >   +2   +5   +10   23