Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Umorzenie postępowania X
  • Symbol

II OSK 2395/14 - Wyrok NSA z 2016-06-02

pozwolenia na budowę dla M. P. Sp. z o. o. w B.. Pozwolenie to obejmowało budowę Zakładu T., przy ul. E. [...] w B. (dz. nr [...], [...], obr. [...])., 2., Od powyższej...
postępowaniu., F. w B. w odwołaniu kwestionującym decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla spornej inwestycji, nie zgodziło...

II SA/Ol 823/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-11-29

'[...]', nr '[...]' w przedmiocie umorzenia postepowania w sprawie pozwolenia na budowę oddala skargę. W dniu 18 października 2017 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
organem I instancji) z dnia '[...]' o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie z wniosku skarżącego z dnia 13 marca 2015 r. o wydanie pozwolenia na budowę...

II OSK 2235/15 - Wyrok NSA z 2017-03-14

pozwoleniem na budowę Starosty K. nr [...] (znak: [...]) z dnia [...] r. (rozbudowy istniejącego budynku handlowo-usługowego położonego na nieruchomości w K. przy ul. B...
., dz. nr [...]) realizowanych przez inwestora spółkę jawną H. reprezentowaną przez K. B. i P. P., zanim pozwolenie na budowę stało się ostateczne., W uzasadnieniu decyzji...

II SA/Po 609/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-11-03

z [...] 2016 r. nr [...] umorzył postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji z dnia [...] 2008r. nr [...] znak: [...] o pozwoleniu na budowę budynku...
, jedynie podnosząc kwestię stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia na budowę. Również w pismach z dnia 25 stycznia 2016 r. oraz z dnia 28 stycznia 2016 r. wnioskodawca...

II SA/Kr 582/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-11-29

telekomunikacyjnej na działce ewid. nr [...] w miejscowości B. T. - bez wymaganego pozwolenia na budowę zaskarżoną decyzję utrzymał w mocy., Powyższa decyzja zapadła w następującym...
postępowania administracyjnego w sprawie dokonanej samowoli budowlanej na działce nr. [...] w B. T. [...] bez uzyskania wymaganego pozwolenia na budowę w związku...

II SA/Po 175/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-09-17

. J. na decyzję Wojewody z dnia [..] Nr [..] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę oddala skargę /-/ A. Łaskarzewska...
[..] Nr [..] oraz poprzedzającą ją decyzję Starosty Ś. z dnia [..] Nr [..] w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia M. G. pozwolenia na budowę garażu...

II SA/Po 704/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-01-31

postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. [...] w P. (dz. nr [...] ark. ark. 1 obręb R.)., Uzasadniając wydane...
rozstrzygnięcie organ I instancji wyjaśnił, że w dniu [...] r. wnioskodawca - firma [...] Sp. z o.o. złożyła wniosek w sprawie pozwolenia na budowę dla wyżej wskazanej...

II OSK 3076/14 - Wyrok NSA z 2016-09-15

postępowanie odwoławcze od decyzji Starosty [...] z [...] grudnia 2013 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu Gminie D. pozwolenia na budowę sieci kanalizacji...
[...] decyzją z [...] grudnia 2013 r. zatwierdził projekt budowlany i udzielił Gminie D. pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i niezbędną infrastrukturą...

II SA/Gd 70/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-04-28

w związku z tym wszczęcia stosownego postępowania administracyjnego, gdyż roboty te zostały wykonane bez pozwolenia na budowę, bądź zgłoszenia. Skarżący wskazali...
po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Dodatkowo zwrócili uwagę na art. 29 ust. 3 Prawa budowlanego zgodnie z którym 'pozwolenia na budowę wymagają przedsięwzięcia mogące...

II SA/Wr 308/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-07-25

., Nr [...], zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę budynku usługowo-biurowego, wolnostojącego przy ul. G. [...] we W. (działka nr [...], AM-[...], obręb...
o pozwoleniu na budowę w trybie art. 36a Prawa budowlanego, który stanowi, że istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100