Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi X
  • Skarżony
  • Symbol

II SAB/Kr 48/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-05-17

skarżącej spółce decyzji administracyjnej z dnia 5 lutego 2016 r. o pozwoleniu na budowę postanawia: odrzucić skargę. Przesiębiorstwo Budowlano - Inwestycyjne [...] sp. z o.o....
administracyjnej z dnia 5 lutego 2016 r. o pozwoleniu na budowę., W uzasadnieniu skargi podniesiono, że spółka w dniu 5 listopada 2014 roku złożyła wniosek o wydanie pozwolenia...

II OSK 2572/19 - Postanowienie NSA z 2019-09-25

o pozwoleniu na budowę postanawia: oddalić skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie postanowieniem z 17 maja 2019 r., sygn. akt II SAB/Kr 48/19, odrzucił...
. o pozwoleniu na budowę. Postanowienie to zostało wydane w następujących istotnych okolicznościach sprawy., W skardze na bezczynność wywiedzionej do Sądu pierwszej instancji...

II SA/Wr 170/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-05-23

postępowania dotyczącego pozwolenia na budowę postanawia: zawiesić postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu. Wojewoda Ś. postanowieniem z dnia...
. O. i K. A. postępowania zakończonego decyzją Prezydenta Miasta S. z dnia [...] r. nr [...] o udzieleniu A. D. i U. D. pozwolenia na budowę budynku bliźniaczego garażu...

II SA/Lu 280/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-05-10

do decyzji z dnia 30 grudnia 1976r. udzielającej J. D.(poprzedniej właścicielce działki) pozwolenia na budowę wynika, że obiekt miał być zlokalizowany w odległości 3,0m...
o stwierdzenie zgodności z prawem decyzji z dnia 30 grudnia 1976r. udzielającej J. D. pozwolenia na budowę przedmiotowego budynku mieszkalnego., Decyzją z dnia [...]., znak...

II SA/Kr 1283/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-04-09

na budowę., Organ l instancji wydał [...] roku decyzję w przedmiocie udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji: [...] wyciąg narciarski na działkach...
ust. 2 ustawy Pr. bud. wynika, że stronami postępowania w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości...

II SA/Kr 1027/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-11-14

robót budowlanych, w stosunku do udzielonego pozwolenia na budowę oraz zatwierdzonego projektu budowlanego. Nadto orzeczono, że w/w projekt winien uwzględniać zarówno...
[...] o pozwoleniu na budowę z dnia 19 czerwca 2012 r., znak: [...] skarżący otrzymał zgodę na realizację inwestycji: dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych, budynki...

II OSK 1052/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-31

[...] lipca 2015 r. Wojewoda M. odmówił zawieszenia postępowania w sprawie o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę M. M. dla zamierzenia budowlanego...
budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę, obejmując skargą także postanowienie zapadłe w ramach tej sprawy administracyjnej, wydane w dniu [...] lipca 2015 r. o odmowie...

II SA/Kr 674/20 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2020-07-07

i przewlekłości w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę postanawia: 1. odrzucić skargę, 2. zwrócić stronie skarżącej Firma A kwotę 500 (pięćset) zł tytułem uiszczonego...
. znak [...] 'wydaną w sprawie o udzielenie pozwolenia na budowę o nr [...]' (Decyzja I)'., Zaskarżonemu aktowi Wojewody strona skarżąca zarzuciła naruszenie:, - art. 546...

II SA/Sz 635/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-09-21

stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę postanawia odrzucić skargę W dniu 16 stycznia 2018 r. Z. C. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
administracyjnego o stwierdzenie nieważności decyzji dotyczącej pozwolenia na budowę domu mieszkalnego z garażem, i wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 maja...

II OSK 2634/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-04

i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia: oddalić skargę kasacyjną Postanowieniem z dnia 4 sierpnia 2020 r. sygn. akt II SA/Sz 568/20 Wojewódzki Sąd Administracyjny...
i udzielenia pozwolenia na budowę oraz zwrócił skarżącej kwotę 500 zł uiszczoną tytułem wpisu sądowego., Postanowienie to zostało wydane w następującym stanie sprawy:, Decyzją...
1   Następne >   +2   +5   +10   100