Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka gruntami X

II SA/Po 160/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-11-24

., nr [...] w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę oddala skargę. Wojewoda decyzją z dnia [...] grudnia 2020 r. nr [...], wydaną...
projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę budynku gospodarczego oraz zaplecza socjalnego wraz z infrastrukturą w zabudowie zagrodowej w miejscowości P...

I OSK 4/13 - Wyrok NSA z 2014-08-05

projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę inwestycji - droga ekspresowa S2 od węzła [...] do węzła [...]. Pismem z [...] stycznia 2011 r. Generalny Dyrektor...
, a taką jest nieruchomość K. i W. Z. W decyzjach wyjaśniono też, że z projektu budowlanego stanowiącego załącznik do pozwolenia na budowę wynikało, że na działkach...

II SA/Bk 587/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-12-29

wyłączającej grunty rolne z produkcji rolnej, ale w czasie obowiązywania art. 5b ustawy nie uzyskano decyzji o pozwoleniu na budowę, to po dacie wejścia w życie przepisu...
uchylającego regulację art. 5b ustawyo ochronie gruntów rolnych i leśnych uzyskanie pozwolenia na budowę wymaga uzyskania decyzji wyłączającej użytek rolny z produkcji rolnej...

II SA/Łd 326/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-06-06

ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę, co wyłącza możliwość zastosowania przesłanki negatywnej, o której mowa w art. 65 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu...
przestrzennym. Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę po podjęciu przez radę gminy uchwały o planie miejscowym w założeniu nie może mieć już żadnego wpływu na zaistniały...

II SA/Sz 1268/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-02-10

nie ma podstaw by badać zgodność wstępnego projektu podziału także z ewentualną decyzją o pozwoleniu na budowę, w związku z wydanymi warunkami zabudowy';, - art. 93 ust. 4 zd. 2...
wewnętrznej (dz. nr [...]) wynosi 90° (± 5 °), z kolei dla rozstrzygnięcia sprawy o podział działki nie ma znaczenia decyzja o pozwoleniu na budowę, tym bardziej, że nie generuje...

II SA/Łd 263/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-05-17

przewidzieć. Gdyby zatem w odpowiednim momencie została wydana decyzja w przedmiocie wydania warunków zabudowy, to następnym krokiem byłoby uzyskanie pozwolenia na budowę wraz...
decyzja o pozwoleniu na budowę. Wynikający z aktów administracyjnych stan prawny nieruchomości, w zakresie ustalenia sposobu zagospodarowania terenu, powinien być spójny...

II SA/Łd 262/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-05-17

. Gdyby zatem w odpowiednim momencie została wydana decyzja w przedmiocie wydania warunków zabudowy, to następnym krokiem byłoby uzyskanie pozwolenia na budowę wraz...
decyzja o pozwoleniu na budowę. Wynikający z aktów administracyjnych stan prawny nieruchomości, w zakresie ustalenia sposobu zagospodarowania terenu, powinien być spójny...

II SA/Sz 1326/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-02-08

lub w trakcie zabudowy., 2) [...] r. została wydana przez Starostę S. decyzja Nr [...] zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę zespołu...
innego niż rolnicze., 3) Decyzją z dnia [...] r. znak: [...] Starosta S. zatwierdził projekt budowlany i wydał pozwolenie na budowę zespołu [...] domków letniskowych...

II SA/Gd 501/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-12-05

adiacenckiej, stanowiła budowę drogi, zrealizowanej w oparciu o wydane przez Starostę pozwolenie na budowę nr [..] z dnia 29 sierpnia 2014 r. Potwierdza ten fakt...
budowlanego, w sytuacji, gdy wymagana jest decyzja o pozwoleniu na użytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu budowy. O zakończeniu budowy świadczy spełnienie przez inwestora...

II SA/Rz 891/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-10-11

przez skarżącego na podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat i została przez niego zabudowana na podstawie pozwolenia na budowę, a skarżący wystąpił o sprzedaż...
przedmiotowej działki w trybie bezprzetargowym. Skarżący podał, że w dniu 13 maja 2016 r. uprawomocniła się decyzja o pozwoleniu na budowę, a w dniu 16 maja 2016 r. budowa...
1   Następne >   +2   +5   +10   63