Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zaliczka alimentacyjna X

I OSK 926/17 - Wyrok NSA z 2017-05-23

. 1 pkt 5, art. 18 ust. 1 pkt 6, art. 102 ust. 1 i art. 106 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm., dalej...
z pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 823) oraz uchwały Rady Miasta [...] z dnia 3 lutego 2014 r. nr [...] w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego...

I OSK 1820/15 - Wyrok NSA z 2017-07-27

., M. W. wnioskiem z [...] kwietnia 2013 r. zwrócił się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w J. o umorzenie w trybie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r...
niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym, jest niezdolny do pracy, wymaga pomocy innych osób w pełnieniu ról społecznych, choruje na nadciśnienie tętnicze...

I OSK 220/07 - Postanowienie NSA z 2007-03-07

odrzucające skargę E. B. na dokonywane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w [...] potrącenia alimentacyjne z zasiłku stałego przyznanego decyzją z dnia...
dokonywane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w [...] potrącenia alimentacyjne z zasiłku stałego przyznanego decyzją z dnia [...], nr [...]., W uzasadnieniu podniesiono...

IV SA/Wr 487/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-02-03

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w B. z dnia [...] kwietnia 2015 r., nr [...], o umorzeniu M. W. kwoty 2.691,90 zł z należności z tytułu wypłaconej zaliczki...
., nr [...], działający z upoważnienia Prezydenta Miasta B. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w B. orzekł o umorzeniu M. W. kwoty 2.691,90 zł z należności z tytuł wypłaconej...

IV SA/Gl 842/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-02-24

analizy stanu faktycznego stwierdzono, iż odwołujący utrzymuje się z renty z tytułu trwałej niezdolności do pracy i objęty jest pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej...
jego obciążeniem jest spłata raty pożyczki 'z czasów aktywności zawodowej' w kwocie [...]zł w SKOK-u., Wskazując na udzielane mu wsparcie z pomocy społecznej zauważył, iż żądanie...

II SA/Go 380/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-06-30

. Nr [...] Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przyznał M.P. świadczenie alimentacyjne na osobę uprawnioną w wieku do 18 lat - P.P. od [...] grudnia 2009 r...
. do [...] września 2010 r., w wysokości 250 zł miesięcznie., W uzasadnieniu decyzji organ pomocy społecznej wskazał, że z zaświadczenia Sądu Okręgowego wynika brak możliwości realizacji...

II SA/Go 85/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-05-10

SA/Go 85/07, U Z A S A D N I E N I E, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej po rozpoznaniu wniosku A.S. w sprawie umorzenia zaliczki alimentacyjnej, decyzją z [...] grudnia...
2006r. Nr [...] odmówił umorzenia w/w zaliczki. W uzasadnieniu decyzji organ I instancji wyjaśnił, że [...] listopada 2006r. pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej...

II SA/Op 560/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-12-19

sprawy ze skargi małoletniej B. B. reprezentowanej przez matkę D. B., na decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w [...] z dnia 29 października 2008r...
małoletniej B. B., wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, na decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w [...] z dnia 29 października 2008r...

III SA/Kr 939/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-09-21

w następującym stanie faktycznym i prawnym ustalony przez organy:, Wnioskiem z dnia 20 marca 2017 r. skarżący zwrócił się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o umorzenie...
pomocy społecznej. Jedynym źródłem dochodu jest zasiłek stały w wysokości 400 zł realizowany w sklepie spożywczo-przemysłowym oraz otrzymywanym w gotówce w wysokości 204...

II SA/Bd 679/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-11-24

[...] r. Nr [...] Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, działający z upoważnienia Burmistrza [...] odmówił przyznania W. K. świadczenia z funduszu...
jako przyczyna utraty dochodu. W ocenie odwołującej wydanie decyzji przez Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nastąpiło z naruszeniem przepisów...
1   Następne >   +2   +5   +10   54