Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabezpieczenie społeczne X

II SA/Gl 1655/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-08-28

Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej 1) uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
w Domu Pomocy Społecznej w G. za okres od 1.08.2016 r. do [...] 03.2018 r. na łączną kwotę 35.362,77 zł., W uzasadnieniu organ odwoławczy wskazał, że na podstawie...

II SA/Gl 274/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-07-27

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej oddala skargę Decyzją z dnia [...] r. Prezydent...
Miasta R. ustalił odpłatność skarżącego J.S. za pobyt córki M. S. w Domu Pomocy Społecznej w K. w wysokości:, od 16.07.2018r. do 30.09.2018r. 1491,71 zł. miesięcznie...

II SA/Gl 423/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-05-29

Kolegium Odwoławcze w Katowicach z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego oddala skargę. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w W., działając...
sierpnia 2018 r. Jako dochód rodziny w miesiącu lipcu 2018 r., w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1508...

II SA/Gl 424/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-05-29

Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego oddala skargę. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w W., działając...
jego sporządzenia i podpisania odbędzie się w dniu [...] r. Jako dochód rodziny w miesiącu [...] r., w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst...

II SA/Gl 422/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-05-29

sierpnia 2018 r., skierowanym do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w W., zwrócił się o pomoc w formie zabezpieczenia kosztów utrzymania w zakresie: żywności zwykłej...
i energetycznego, alimentów na rzecz syna, świadczenia wychowawczego i zasiłku rodzinnego., Wezwaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w W. z dnia [...] r. strona została...

IV SA/Gl 412/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-09-13

695,54 zł., Następnie organ podniósł, że zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy...
powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej. Według art. 2 ust. 1 tej ustawy, pomoc społeczna jest instytucją...

K 17/92 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1993-09-29

Art. 32 ust. 5 zdanie 2 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /t.j. Dz.U. 1993 nr 13 poz. 60/, jest niezgodny z art. 1 oraz art. 67 ust. 2 konstytucji...
oraz o samorządzie terytorialnym. 1. Zasadniczą część ustawy o pomocy społecznej są regulacje dotyczące określonego systemu zabezpieczenia społecznego w postaci świadczeń pomocy...

IV SA/Wr 194/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-07-10

w mocy decyzję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. z dnia [...] r. Nr [...] wydaną z powołaniem się na przepisy art.39 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990...
ze środków publicznych ., Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w uzasadnieniu decyzji pierwszo instancyjnej przywołał brzmienie przepisu art. 54 ust. 1 ustawy z dnia...

II SA/Gl 534/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-06-26

, która jest opiekunem prawnym M. Z., nie sprawuje nad nim faktycznej opieki, tylko często go odwiedza w Domu Pomocy Społecznej. Nie zamieszkuje wspólnie z podopiecznym...
, nie prowadzi z nim wspólnego gospodarstwa domowego oraz nie ponosi kosztów związanych z jego potrzebami. Koszty pobytu małoletniego w Domu Pomocy Społecznej pokrywa Miasto...

II SA/Po 946/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-02-19

Społecznych w P. VIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych postanowieniem z ... 2004r., sygn. akt ... stwierdził swoją niewłaściwość rzeczową i przekazał sprawę Ośrodkowi Pomocy...
Ubezpieczeń Społecznych, a przed tą datą ośrodki pomocy społecznej., 3. Prezydent Miasta P. decyzją nr ... z ... 2004r. umorzył postępowanie w sprawie spłaty renty socjalnej...
1   Następne >   +2   +5   +10   86