Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Organizacje społeczne X
  • Symbol

II SA/Sz 1131/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-05-28

, art. 106 ust. 1 i ust. 5, art. 110 ust. 7 i ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn.zm.) art. 163 K.p.a....
w związku z art. 6 pkt 16, art. 8 ust. 1 pkt 2, ust.11 pkt 2, art. 37 ust.1 ppkt 1, art. 106 ust. 5 i art. 109 ustawy z dnia, 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64...

K 7/95 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1996-11-19

', a mianowicie:, 1) rozwój ubezpieczenia społecznego na wypadek choroby, starości i niezdolności do pracy oraz rozbudowa różnych form pomocy społecznej,, 2) rozwój...
sprawiedliwość i równość/. Ustawodawca może więc w danym momencie stwarzać dogodniejsze warunki dla rozbudowy różnych form pomocy społecznej, ograniczając wydatki budżetowe...

SA/Wr 139/92 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1992-03-06

i nauki, oświatę i wychowanie, kulturę i sztukę, opiekę i pomoc społeczną, ochronę środowiska i zabytków., Powyższa analogia w pojęciu celów społecznie użytecznych...
przez tę organizację winny polegać na spełnieniu zadań w sferze ochrony zdrowia społeczeństwa, nauki, oświaty, wychowania, kultury, sztuki, opieki i pomocy społecznej oraz ochrony...

II SA/Po 876/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-12-23

również podejmowanie, wspieranie i pomoc w realizacji inicjatyw na rzecz gmin znajdujących się w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie: ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej...
: ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej i dobroczynności, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, turystyki i agroturystyki czy też promocji i regionu. Dodać...

SA/Po 1902/91 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1992-03-19

i sportu, ochrony środowiska, charytatywne, kultu religijnego, ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów. Wymienione cele...
i pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów, a także na cele związane z budownictwem mieszkaniowym dla samorządu terytorialnego., W świetle...

III SA/Kr 1158/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-01-18

w domu pomocy społecznej, czy w zakładzie karnym. Sama zatem tylko deklarowana wola, nawet urzeczywistniona w sprawowaniu opieki nad daną osobą, czy własny, swobodny...
o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku ze sprawowaniem opieki nad siostrą E. J., Decyzją z dnia [...] 2021 r. wydaną przez Dyrektora Ośrodka Pomocy...

II SA/Lu 904/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-03-20

., utrzymało w mocy decyzję wydaną z upoważnienia Prezydenta Miasta L. przez Kierownika Działu Świadczeń Społecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w L. Filia Nr 2, z dnia...
. wywiadu środowiskowego oraz posiadanej dokumentacji, Kierownik Działu Świadczeń Społecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w L. F. N. 2 decyzją z dnia [...] kwietnia 2017...

I SA 786/00 - Wyrok NSA z 2001-12-21

i wychowania, kultury i sztuki, opieki i pomocy społecznej, ochrony środowiska i zabytków., Ustawa nie pozwala jednak zaliczyć fundacji do organizacji społecznych...
Skoro Fundacja nie dysponowała żadnym prawem do nieruchomości, a nie posiada statutu organizacji społecznej nie mogła występować w niniejszej sprawie jako strona...

OSK 731/04 - Wyrok NSA z 2004-10-22

organizacyjna kreowana przez obywateli jako organizacja społeczna, lecz powstaje w wyniku złożenia odpowiedniego oświadczenia woli osoby fizycznej wyrażonej w formie...
, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych...

III ZP 13/98 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1998-05-28

Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 września 1989 r. w sprawie uposażenia pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i zakładów...
1. Zawarte w par. 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 lipca 1992 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów...
1   Następne >   +2   5