Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Interpretacje podatkowe X

I SA/Bd 184/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-05-15

. rozlicza podatek łącznie z jednostkami organizacyjnymi. Jedną z nich jest Dom Pomocy Społecznej (dalej: 'DPS'), powołany w celu realizacji zadań własnych o charakterze...
takiej działalności, w przeciwieństwie do zasad działania DPS, zawarte zostały w rozdziale 3 ustawy o pomocy społecznej). Wartość świadczonych usług opiekuńczych wykazywana...

I SA/Łd 824/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-02-26

opodatkowaniu podatkiem VAT usług pomocy społecznej (pytania oznaczone w wniosku jako nr 1 i 2), określenia podstawy opodatkowania (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 3...
z zakresu pomocy społecznej., Na skutek wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14 stwierdzone zostało, iż gminna...

I SA/Bd 332/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-07-18

publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie m.in. pomocy społecznej. W celu realizowania swoich zadań M. może tworzyć jednostki organizacyjne. Przykładem takiej jednostki...
organizacyjnej jest powiatowa jednostka budżetowa. W związku z powyższym, Wnioskodawca utworzył jednostki budżetowe pomocy społecznej, do których należy m.in. Dom Pomocy...

III SA/Wa 164/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-05

z zakresu ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.: o pomocy społecznej (art. 7 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy): edukacji publicznej (art. 7 ust. 1 pkt. 8 ww. ustawy...
). W celu wykonywania ww. zadań własnych Gmina może tworzyć jednostki organizacyjne. Przykładem takiej jednostki jest Ośrodek Pomocy Społecznej (dalej: 'OPS')., Jednostka...

I SA/Rz 356/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-08-08

faktyczny wnioskodawca wskazał, że świadczy usługi opiekuńcze w dwóch prowadzonych domach pomocy społecznej w formie zakładów budżetowych, na zasadach określonych w ustawie...
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm. - określanej dalej także jako u.o.p.s.) i przepisach wykonawczych do tej ustawy. W związku...

I SA/Go 457/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-12-13

, do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, obejmujących sprawy pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych. Jednostkami...
, które realizują w imieniu i na rzecz Gminy te zadania są Ośrodek Pomocy Społecznej i Środowiskowy Dom Samopomocy (dalej: Jednostki). Jednocześnie, w świetle ustawy z dnia 5 września...

I SA/Sz 734/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-12-19

indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania usług związanych z zapewnieniem pobytu w domu pomocy społecznej., Przedstawiając opis...
między innymi zadania w zakresie: 3) pomocy społecznej; 3a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 4) polityki prorodzinnej., Zgodnie z art. 19 pkt 10 ustawy...

I SA/Lu 193/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-04-25

pomoc do życia w środowisku rodzinnym i społecznym osobom z zaburzeniami psychicznymi,, - wyłączenia z opodatkowania usług zapewniających pomoc w zaspokajaniu...
także jednostki budżetowe działające na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.), zwanej dalej u.p.s., W art. 7...

I SA/Łd 92/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-05-22

., poz. 2174 ze zm., dalej: ustawa o VAT), świadczonych przez Powiat usług pomocy społecznej - jest nieprawidłowe., We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny...
Pomocy Społecznej, działają one na podstawie zezwolenia wydanego przez Wojewodę [...] i są wpisane do prowadzonego przez Wojewodę Rejestru Domów Pomocy Społecznej., Domy...

I FSK 1887/17 - Wyrok NSA z 2020-10-21

rozumianej pomocy społecznej. We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej Miasto pytało o swój status jako podatnika VAT z tytułu świadczenia szeregu różnych...
w ośrodku wsparcia - Dziennym Domu Pomocy Społecznej, Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Domu dla Samotnych Kobiet i Matek z Dziećmi, mieszkaniach chronionych,, - pobytu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100