Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Informacja publiczna X

I OSK 410/11 - Wyrok NSA z 2011-06-08

, iż skarżący w dniu [...] czerwca 2008 r. wniósł 4 podania w sprawie przyznania na jego rzecz świadczeń z pomocy społecznej. W podaniach tych zawarł żądanie udostępnienia...
stycznia 2010 r., sygn. akt II SAB/Sz 34/09, po rozpoznaniu skargi J. K. na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K. w przedmiocie informacji...

IV SAB/Wr 45/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-06-10

- na które powołuje się skarżący zarówno we wniosku jak i w skardze - dotyczącym udzielania pomocy społecznej osobom lub rodzinom poszkodowanym przez powódź w maju 2010 r. określono...
być zgodne z pismem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 2010 r. znak SVS-1744/2010 i stanowić podstawę dla wniosku gmin o pomoc w formie zasiłków...

IV SAB/Gl 52/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-10-04

zrealizowanych i zaplanowanych);, - Rodziny i Pomocy Społecznej (w zakresie jej wniosków z dnia [...] r. i z dnia[...] r., dotyczących prac społeczno-użytecznych na rzecz noclegowni...
się do działania Komisji Gospodarki, Rodziny i Pomocy Społecznej wskazał, że dokumenty żądane są do wglądu w Kancelarii Rady Miasta. Opisał również ilość skarg w latach [...] i brak...

II SA/Gd 512/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-08-02

funkcję publiczną w postaci Kierownika Jednostki Samorządowej (Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej)., Decyzją z dnia 10 marca 2011 r. nr [[...]] Prezes Sądu Rejonowego w C...

II SA/Po 656/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-11-08

. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty), a także w rozstrzyganiu w przedmiocie udzielenia pomocy w formie posiłku (art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia...
2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego 'Pomoc państwa w zakresie dożywiania'), czy też przyznawaniu osobom niepełnoletnim uprawnień do kierowania rowerami...