Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Finanse publiczne X
  • Skarżony
  • Symbol

II GSK 2057/11 - Wyrok NSA z 2013-01-30

jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 ze zm.) na dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkańców skierowanych do domów pomocy społecznej w drodze...
decyzji administracyjnych wydanych przed dniem 1 stycznia 2004 r., umieszczonych w domach pomocy społecznej prowadzonych przez W. P. i J. O. Wojewoda stwierdził, że Miasto...

V SA/Wa 2517/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-13

zł, jednocześnie określając termin, od którego należy naliczać w sprawie odsetki., W uzasadnieniu organ I instancji wskazał że Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej...
wysokości przyznanego zasiłku celowego nie jest zgodne z wytycznymi określonymi w części II (Zasady udzielania pomocy społecznej osobom lub rodzinom, których budynki mieszkalne...

V SA/Wa 1056/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-26

wydatków budżetowych w układzie wykonawczym budżetu Wojewody [...] na 2007 r. w Wydziale Polityki Społecznej [...] Urzędu Wojewódzkiego w dziale Pomoc społeczna i dokonał...
zadań w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w wyniku czego Powiat S. otrzymał dotację celową z budżetu...

I GSK 217/18 - Wyrok NSA z 2020-10-16

publicznego z zakresu pomocy społecznej 'Wypłacanie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania'. Wynagrodzenie...
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163, ze zm., dalej: ustawa o pomocy społecznej)., W dniu 25 sierpnia 2014 r. Gminny Ośrodek Pomocy...

I SA/Rz 95/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-03-07

dotyczącej postanowienia zawartego w § 1 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 4 polegającego na zmniejszeniu w dziale 852 'Pomoc społeczna' rozdziale 85217 'Regionalne ośrodki pomocy...
społecznej ' wydatków bieżących bezpośrednich na szkolenia i podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy społecznej w kwocie 10 000 zł i przeznaczeniu tej kwoty na dotację...

II GSK 1453/11 - Wyrok NSA z 2012-10-16

postępowania., Przedstawiając stan sprawy Sąd I instancji wskazał, że Wojewoda M. w dniu 16 marca 2010 r. po przeprowadzeniu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej...
wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 ze zm.), wszczął z urzędu wobec Gminy O. postępowanie w sprawie zwrotu części...

V SA/Wa 587/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-05

. W związku z powyższym zwiększono plan dotacji celowej dla Gminy i Miasta [...] na wypłacenie, na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U....
. w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w S. wykryto nieprawidłowości w postępowaniu administracyjnym w sprawie przyznania i wypłacenia zasiłku celowego...

V SA/Wa 446/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-20

2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.)., Wojewoda [...] zarządzeniami z dnia 17 marca 2009 r. i 4 sierpnia 2009 r. dokonał podziału...
pracy., W dniu 30 grudnia 2009 r. Wydział Polityki Społecznej [...] Urzędu Wojewódzkiego poinformował Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR...

V SA/Wa 1290/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-21

[...] na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 'Wypłacanie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki oraz na obsługę...
ust. 1 pkt 9 i ust. 2-3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163, ze zm., dalej jako 'ustawa o pomocy społecznej')., W dniu...

V SA/Wa 2037/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-18

w ramach rozdziału 85213 § 2030 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne...
., Na podstawie rocznego rozliczenia Gminy z przekazanej oraz wydatkowanej dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, przedłożonego do ... Urzędu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100