Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Środki unijne X
  • Skarżony

II GSK 956/09 - Wyrok NSA z 2009-12-17

'Infrastruktura służąca pomocy społecznej' Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa [...] 2007-2013, Priorytet VII 'Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału...
usługi pomocy społecznej, świadczone przez Centrum to zadania nałożone i uregulowane określonymi przepisami prawa, służące interesowi publicznemu oraz dobru społecznemu...

V SA/Wa 1258/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-24

[...] wraz z modernizacją Domu Pomocy Społecznej przy ul. [...]--, które zapadło w następującym stanie faktycznym:, W dniu 7 kwietnia 2009r Miasto W. złożyło wniosek...
o dofinansowanie projektu pt. ,,Budowa wielofunkcyjnego Centrum dla osób z chorobą [...] wraz z modernizacją Domu Pomocy Społecznej przy ul. [...]-- (dalej: projekt) ze środków...

III SA/Po 643/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-10-12

przedstawił sytuacje osób korzystających z pomocy społecznej (PS) w m. P. oraz w powiecie p.. Z czego wynika, iż ta grupa zdecydowanie wymaga dodatkowego wsparcia i projekt...
(premiujących) punktów za korzystanie z pomocy społecznej. Przez to przedmiotowa grupa miałaby dostęp do projektu'. Zdaniem Fundacji pierwsze 2 zdania oceny podkreślają atuty...

II GSK 775/14 - Wyrok NSA z 2015-05-05

Rogala po rozpoznaniu w dniu 5 maja 2015 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Gminy Miejskiej G. - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w G. od wyroku...
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 25 listopada 2013 r. sygn. akt V SA/Wa 1004/13 w sprawie ze skargi Gminy Miejskiej G. - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej...

V SA/Wa 2342/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-15

wydatków do zwrotu przez Gminę Miejską G. jako beneficjenta projektu pn. '...', nr ... realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w G. (dalej: MOPS) w ramach...
Poddziałania 7.1.1. 'Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej' Program Operacyjny Kapitał Ludzki (dalej: POKL)., Po rozpatrzeniu odwołania...

III SA/Kr 1142/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-02-29

nie służy zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych skarżącego ani jego rodziny, a z uwagi na ograniczone środki finansowe, które mogą być przeznaczone na pomoc społeczną...
, że skarżący nie wyraża żadnej aktywności w celu poprawy trudnej sytuacji swojej rodziny, a od jednostek pomocy społecznej oczekuje wyłącznie finansowania jego potrzeb...

III SA/Kr 122/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-10-29

z pomocy społecznej spoczywa na osobach i rodzinie korzystającej z tych świadczeń. Z kolei renta rodzinna po zmarłym ojcu musiała zostać uwzględniona w dochodach skarżącego...
zaskarżonej decyzji stanowiły przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013, poz. 267 ze zm., dalej: u.p.s.), w szczególności art. 96, 104 106...

III SA/Kr 123/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-10-29

z pomocy społecznej spoczywa na osobach i rodzinie korzystającej z tych świadczeń. Z kolei renta rodzinna po zmarłym ojcu musiała zostać uwzględniona w dochodach skarżącego...
decyzji stanowiły przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013, poz. 267 ze zm., dalej: u.p.s.), w szczególności art. 96, 104 106 i 109, przepisy...

V SA/Wa 1754/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-25

. W wnioskodawca w punkcie 3.2 wskazuje potrzebę wsparcia m. in. pracujących klientów Ośrodków Pomocy Społecznej pomimo, że są to osoby pracujące i korzystające ze wsparcia OPS...
uczestników (miejsce, czas).',, -' poza klientami Ośrodków Pomocy Społecznej, projekt przewiduje uczestnictwo pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, wobec czego Eksperci mogli...

V SA/Wa 1552/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-05

oddala skargę. Przedmiotem skargi złożonej przez Dom Pomocy Społecznej '[...]' w [...] (dalej jako: 'skarżąca' lub 'strona') jest decyzja Ministra Rodziny, Pracy i Polityki...
., nr [...], Minister utrzymał w mocy decyzję organu I instancji. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia wskazał, że Dom Pomocy Społecznej '[...]' w [...] jest jednostką sektora...
1   Następne >   +2   +5   +10   100