Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabezpieczenie społeczne X

I SA/Go 30/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-03-23

Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zabezpieczenia na majątku podatnika przybliżonej kwoty zobowiązania w podatku od towarów i usług za listopad...
nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu kwotę 295,20 zł (dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy) obejmującą należny podatek od towarów i usług...

III SA 1259/94 - Wyrok NSA z 1995-05-31

podatkiem od towarów i usług w wysokości 7 procent, usług zwolnionych od tego podatku oraz towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia podatkowe /Dz.U....
od podatku od towarów i usług o jakich mowa w art. 14 ust. 1, 5 i 6 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50...

III SA/Kr 1297/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-08-27

240 zł (słownie: dwieście czterdzieści złotych) podwyższoną o podatek od towarów i usług przewidziany dla tego rodzaju czynności. Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją...
), przyznając radcy prawnemu J. L. kwotę 240 zł podwyższoną o podatek od towarów i usług, która stanowi wynagrodzenie za pełnione czynności w ramach pomocy prawnej...

I SA/Go 97/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-04-18

Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zabezpieczenia na majątku należności podatkowej z tytułu podatku od towarów i usług za marzec 2009 r...
[...] października 2012 r., nr [...] w przedmiocie zabezpieczenia na majątku skarżącego zabezpieczenia należności podatkowej z tytułu podatku od towarów i usług za marzec...

I SA/Ke 356/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-11-22

) złotych, w tym 55,20 (pięćdziesiąt pięć 20/100) złotych podatku od towarów i usług, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Zakład Ubezpieczeń...
). Na tej podstawie Sąd przyznał na rzecz pełnomocnika skarżącego adwokata Ł. W. kwotę 295,20 złotych, w tym 55,20 złotych podatku od towarów i usług, tytułem kosztów...

III SA/Kr 810/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-03-10

o stawkę podatku od towarów i usług. Decyzją z dnia [...] 2008 r. znak: [...] wydaną na podstawie art. 104, 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania...

I SA/Go 288/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-07-17

interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług., Jak wynika z akt sprawy, skarżący w dniu [...] listopada 2012 r. wystąpił do Dyrektora...
podatkowego w sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w tym w zakresie zwolnienia od VAT usługi najmu gruntu zabudowanego budynkiem letniskowym., W swoim wniosku...

III SA/Kr 1126/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-05-18

pomocy prawnej udzielonej z urzędu, podwyższoną o stawkę podatku od towarów i usług obowiązującą dla tego rodzaju czynności w dniu orzekania. Samorządowe Kolegium...

III SA/Kr 1456/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-03-22

nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, podwyższoną o stawkę podatku od towarów i usług obowiązującą dla tego rodzaju czynności w dniu orzekania. Samorządowe...

III SA/Po 623/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-10-08

od towarów i usług w kwocie [...] ([...]) złotych tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącemu z urzędu. Decyzją z dnia [...] nr [...], na podstawie...
. oddala skargę, 2. przyznaje od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu adwokatowi M. Ż. kwotę [...] ([...]) złotych uwzględniającą podatek...
1   Następne >   +2   4