Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Planowanie przestrzenne X

II FSK 3517/16 - Wyrok NSA z 2017-11-14

odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2013 r. 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od R.K. na rzecz Dyrektora Izby Administracji...
nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2013r., Stan sprawy sąd administracyjny pierwszej instancji przedstawił następująco:, W dniu 4 lipca 2014 r...

IV SA/Wa 690/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-10

do produkcji rolniczej uznanej za dział specjalny, stosownie do przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych;, - § 19 uchwały...
, stosownie do przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych;, - § 20 uchwały oraz w części graficznej, w odniesieniu do terenu...

II SA/Gd 1557/01 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-11-03

z przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych fermowa hodowla drobiu jest działem specjalnym produkcji rolnej, służyć ona będzie produkcji rolniczej uznanej...
do produkcji rolniczej uznanej za dział specjalny przez przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Tym samym Organ U instancji uznał, iż budowa obiektów służących...

II SA/Lu 332/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-09-19

produkcji rolnej w myśl art. 2 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm...
rolniczej uznanej za dział specjalny w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych., Oznacza to, iż działki nr ewid. [...] i [...] w U. N...

II OSK 690/11 - Wyrok NSA z 2012-07-10

powołanie się na ostatni fragment art. 2 ust. 2 ustawy dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176), który stanowi...
o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych'., Tak więc Samorządowe Kolegium Odwoławcze prawidłowo uznało, że ubojnia drobiu jako zakład...

II OSK 1828/14 - Wyrok NSA z 2016-03-22

-spożywczemu;, 4. pod budynkami i urządzeniami służącymi bezpośrednio do produkcji rolniczej uznanej za dział specjalny, stosownie do przepisów o podatku dochodowym od osób...
fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych., Słusznie w ocenie NSA skarżąca kasacyjnie podniosła zarzut, że Sąd I instancji nie dokonał oceny, czy zmiana sposobu...

II SA/Rz 590/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-07-10

rolniczej uznanej za dział specjalny, stosownie do przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych;, 5) parków wiejskich...

II SA/Wr 518/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-02-04

do produkcji rolniczej uznanej za dział specjalny stosownie do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z przepisem art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 26...
lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach...

II SA/Lu 843/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-05-08

, stosownie do przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych (pkt 4); pracowniczych ogrodów działkowych i ogrodów botanicznych (pkt 6...

II SA/Łd 1062/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-03-22

denotowania wyrażenia 'działalność rolnicza' (szerzej np. J. B., Pojęcie działalności rolniczej w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, Przegląd...
społecznym rolników (Dz. U. z 2017r. poz. 2336) oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200 ze zm.) hodowla kurcząt...
1   Następne >   +2   4